Menotyros doktorantūros disertacijos | Doktorantūra | Vilniaus dailės akademija

Realių variantų disertacija. Discover the world's research

II pusės Lietuvos dailėje" Vadovė dr.

Mechatroninių pavarų parametrų identifikavimas realiuoju laiku

II pusėje. Negalime kalbėti apie siurrealizmą Lietuvoje, tačiau neabejotina, kad siurrealumo realių variantų disertacija yra mūsų XX a.

II pusės dailėje. Šiame darbe terminas siurrealumas naudojamas kaip estetinė kategorija, nurodanti sąsajas su kai kuriais siurrealizmo, kaip modernizmo judėjimo, bruožais, vaizdo kūrimo principais. Disertacijoje svarbi sąvokų siurrealumas ir siurrealistiškumas skirtis: pirmasis terminas nebūtinai susijęs su istoriniu siurrealizmu.

Pirmiausia mėginama išgryninti aktualius XX a. II pusės Lietuvos dailei siurrealumo bruožus, išnagrinėti siurrealumo bruožų turinčią lietuvių dailininkų kūrybą kaip savitą meninį reiškinį.

Menotyros doktorantūros disertacijos | Doktorantūra | Vilniaus dailės akademija

Siurrealūs kūriniai dažnai priklauso XX a. Nors siurrealumo apraiškos Lietuvos dailėje nesuformavo savarankiškos dailės krypties, siekta XX a.

Detaliau Aprašymas Disertacijoje nagrinėjamos parametrų identifikavimo problemos mechatroninėse pavarose, sudaromi pavaros identifikavimo kompiuteriniai imitaciniai modeliai, pristatomi identifikuotų imituojamų ir realių matuojamų mechatroninių sistemų tyrimai, atlikti pritaikius skirtingus valdymo dėsnius. Darbe sprendžiami sintezės ir analizės uždaviniai. Pirmame skyriuje apžvelgiami analizės uždaviniai, kai yra žinomi įėjimo signalai X greičio ir momento nuostatai ir trikdžiai T apkrovos momentassudaromos asinchroninio variklio lygčių sistemos, kurias išsprendus gaunami išėjimo kintamieji Y greitis ir momentas. Antrame skyriuje sprendžiami analizės uždaviniai, kai nustatomi galimi trikdžiai nuostoliai nereguliuojamose ir reguliuojamose pavarose, nuostoliai pereinamųjų vyksmų metu ir kt. Taip pat pateikiama variklio modelio idealizavimo ir leistinų paklaidų galima įtaka išėjimo signalui greičiui ir momentui.

Aušra Trakšelytė m. Moksliniame darbe pirmą kartą Lietuvoje išsamiai analizuojamas įvietinto šiuolaikinio meno teorinis diskursas Vakarų Europos šalių, JAV ir Lietuvos meno kontekste bei šios šiuolaikinės meno praktikos raiška ir sklaida Lietuvoje.

Lietuvos įvietintų meno kūrinių analizė disertacijoje apima laikotarpį nuo XX a.

realių variantų disertacija jokių indėlių tarpininkų

Mokslinio darbo tikslas yra teoriškai pagrįsti įvietinto šiuolaikinio meno realių variantų disertacija ir skirtingus modelius bei nustatyti Lietuvos įvietinto šiuolaikinio meno ypatumus, siejant juos su sociopolitine ir realių variantų disertacija realių variantų disertacija situacija.

Disertacijoje įvietinto šiuolaikinio meno teorija ir praktika artikuliuojama per pačią vietą, tampančią vienu iš pagrindinių atramos taškų. Tai paskatino šią meno praktiką analizuoti platesniame filosofijos — šiuolaikinio meno teorijos — vaizduojamojo meno praktikos sandūrų kontekste.

realių variantų disertacija demonstracinę versiją ir tiesiogines paskyras

Toks tyrimo pjūvis įtakojo ir disertacijos struktūrą. Tad šio mokslinio darbo naujumas ir aktualumas glūdi siekyje kompleksiškai ištirti vietą, kaip esminį su vieta susieto meno elementą, dėmesį telkiant ties įvairiais jos interpretavimo būdais teorijoje ir praktikoje.

Disertacijoje laikomasi nuostatos, kad įvietinto meno kūrinys yra meno kritikos bei teorijos objektas ir tuo pat metu pats išreiškia tam tikrą mąstymo būdą.

Su vieta susietas kūrinys tampa įvairių apmąstymų, atliepiančių specifinius lūkesčius, tarpstančius tam tikrame diskurso lauke, objektu ir prisideda prie teorinės paradigmos formavimo. Todėl šiame realių variantų disertacija remiamasi ne vieninga metodologija, o įvairiomis metodologinėmis prieigomis filosofinėmis, kultūrologinėmis, sociologinėmis, dailėtyrinėmis ir teorijomis, kas ir yra būdinga diskurso analizei.

Zita Pikelytė m.

realių variantų disertacija kaip dirbti su dvejetainių variantų diagramomis

Lietuvos provincijoje fotografijos verslą plėtojusių fotografų personalijos, jų darbo sąlygos, užfiksuoti vaizdai bei šių vaizdų sklaidos aplinkybės. Tai pirmasis mokslinis darbas, tiriantis Lietuvos provincijos fotografiją, žiūrint iš provincijos fotografų perspektyvos, kompleksiškai nagrinėjantis jų kilmę, išsilavinimą bei profesinę veiklą, jų savivoką, socialinį statusą bei materialinę padėtį, be ko neįmanoma atskleisti fotografavimo paskatų, o taip pat jų užfiksuotų vaizdų funkcionavimą tarpukariu, reikšmę sovietmečiu bei recepciją realių variantų disertacija laikotarpiu.

Nauja yra tai, kad į tiriamąjį objektą žiūrima iš muziejaus kuratoriaus pozicijų, tad nemažas dėmesys skiriamas fotografijų atribucijai bei fotografinių vaizdų reikšmei, tiriant lokalias istorijas.

Mechatroninių pavarų parametrų identifikavimas realiuoju laiku

Karolina Jakaitė m. Lolita Jablonskienė Disertacijos tyrimo objektas — XX a. Lietuvos grafinis dizainas, apimantis firminių ženklų, pakuočių, reklaminių plakatų, bukletų, gamyklinių pasų, reklaminių skelbimų ir etikečių kūrimą. Darbe analizuojami iki šiol sistemingai netyrinėti Lietuvos grafinio dizaino pavyzdžiai.

Tyrimo aktualumą ir naujumą taip pat atskleidžia pasirinktas temos nagrinėjimo aspektas: nacionalumo internacionalumo diskursai leido parodyti tyrimo medžiagos savalaikiškumą tarptautiniame kontekste realių variantų disertacija padėjo išryškinti grafinio dizaino lokalinius bruožus. Apjungiant naujų archyvinių šaltinių, retų publikuotų leidinių paiešką ir tyrimus, sakytinės dailės istorijos ir lyginamosios analizės metodus, šioje disertacijoje į Lietuvos dailėtyros kontekstą buvo įvesti nauji sovietinio laikotarpio grafinio dizaino objektai, identifikuoti jų autoriai, nustatytas laikotarpis ir sukūrimo aplinkybės.

Išanalizavus XX a. Lietuvos grafinio dizaino raiškos ir sklaidos dėsningumus, išryškėjo nacionalumo ir internacionalumo diskursų susisluoksniavimas šiame lauke, jų įvairiausios jungtys tematikoje ir plastinėje raiškoje bei institucinis reguliavimas.

Išplėtotos XX a.

realių variantų disertacija neturi pinigų uždirbti

Dijana Raudonienė realių variantų disertacija. Arūnas Gelūnas Disertacijoje pateikiamais argumentais siekiama įrodyti, kad realių variantų disertacija neturėtų būti išimtinai siejamas tik su vizualumu: jis priklauso vaizdavimo sričiai, o pastaroji yra bendra tiek regai, tiek lytai per vaizduojamąjį gestą.

Priešingu atveju atvaizdų kūrimo ir suvokimo nematymo sąlygomis problemos lieka anapus akademinio diskurso. Vis dėlto piešiančių aklųjų pavyzdžiai bei palyginti sena atvaizdų, skirtų suvokimui lyta, kūrimo praktika liudija apie gebėjimą be regos suvokti bei kurti atvaizdus, o tuo pačiu skatina abejoti atvaizdų išimtinai vizualia prigimtimi.

Doktorantūra

Disertacijoje analizuojama vaizdavimo taktiliniuose atvaizduose problema, siekiant atsakyti į klausimą, kas, realių variantų disertacija liečiamų žymių, šiuose atvaizduose priklauso lytėjimui. Šio klausimo teorinis ir praktinis aspektai yra glaudžiai susiję. Atvaizdai plokštumoje nėra vien tik vizualūs, jei juos kurti ir suvokti gali neregintys asmenys. Todėl tenka iš naujo apibrėžti tokias nusistovėjusias sąvokas kaip vizualioji raiška, vizualieji menai, arba atsisakyti jų: jos netikslios tiek, kiek yra siejamos su vienu jusliniu modalumu.

Praktinėje plotmėje šis klausimas taip pat yra aktualus, ypač, kai siekiama pakoreguoti klaidingą reginčių kūrėjų požiūrį realių variantų disertacija atvaizdus, skirtus aklam suvokėjui — jei įmanoma lyta suvokti atvaizdus, pakanka, kad atvaizdų žymės būtų apčiuopiamos.

Nors rega ir lyta daugeliu atveju perteikia panašią informaciją apie suvokiamus objektus, ši informacija nėra tapati. Tad, siekiant sukurti atvaizdą, kuris būtų reikšmingas aklam suvokėjui, būtina suprasti, kaip vyksta suvokimas lyta be regos, taip pat — kas be to, kad realių variantų disertacija žymės yra apčiuopiamos, jame priklauso lytai ir koks yra santykis tarp lyta ir rega suvokiamų kokybių atvaizde.

Sunkios ir įveikiamos tik patiems ryžtingiausiems kelionės link Pažadėtosios žemės metu buvo patikrintas žydų realių variantų disertacija, atspara lengvesnio kelio pagundoms ir tikėjimo stiprybė. Buvimas ne ten, ne tuo, darymas ne to — visos šios patirtys iki skausmo pažįstamos ir mokslinio pažinimo ribas nors truputėlį praplėsti nusprendusiems išdrįsti mokslininkams ar dar tik turintiems ketinimų tokiais tapti.

Viktoras Liutkus m. Apibūdinami su konstruktyvizmu susiję kitų meno sričių, pirmiausia lietuvių literatūros avangardo Keturi Vėjai reiškiniai, meninių pozicijų sąšaukos ir kūrybos principų artumas.

Recommended publications

Aptariama žymiausio lietuvių avangardisto Vytauto Kairiūkščio XX a. Analizuojama kubizmo, konstruktyvizmo stilistikos adaptacija art deco. Tyrime palyginami Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose Latvijoje ir Estijoje pasireiškusio kubizmo ir konstruktyvizmo pavyzdžiai. Disertaciją sudaro įvadas, trys dalys ir išvados, pateikiami šaltinių ir literatūros, iliustracijų realių variantų disertacija, darbo autoriaus tyrimo tema paskelbti straipsniai.