Energija ir troškimas užsidirbti – didžiausia paskata imtis verslo!

Kaip uždirbote pirmuosius pinigus

Žy­gin­ta Bi­ti­nė ir jos sū­nus Ti­tas iš emig­ra­ci­jios vi­sam lai­kui grį­žo į gim­tuo­sius Bir­žus.

Pirmieji sužinokite apie naujausius įrašus

Žy­gin­ta Bi­ti­nė, dar ne­bai­gu­si kir­pė­jos moks­lų, jau tu­rė­jo sa­vo klien­čių ra­tą. Mer­gi­na sėk­min­gai dir­bo kir­pė­ja sa­vo sa­lo­ne, pa­skui ke­liems me­tams iš­vy­ko iš ša­lies. O da­bar jos bu­vu­sios klien­tės trykš­ta džiaugs­mu — jų kir­pė­ja Žy­gin­ta su­grį­žo! Šį­kart — vi­sam lai­kui.

Kaip sukurti kanalą „Youtube“?

Su Žy­gin­ta kal­bė­jo­mės apie vis­ką: kar­je­ros pra­džią, emig­ra­ci­ją, na­mų il­ge­sį… Kas bu­vo pir­mo­ji Jū­sų klien­tė, ku­ri lei­do pa­si­reikš­ti Jū­sų ta­len­tui?

Nuo ma­žens šu­kuo­da­vau sa­vo ma­mą, ji bu­vo pir­mo­ji ma­no klien­tė ir mo­ky­to­ja. Ma­ma ne­bu­vo kir­pė­ja, bet vi­sa­da tu­rė­jo tą pa­čią šu­kuo­se­ną, ku­ri va­di­no­si ita­liš­ku plau­kų kir­pi­mu. Pa­me­nu, bu­vau aš­tuo­nio­li­kos, kaip uždirbote pirmuosius pinigus ma­mai la­bai rei­kė­jo ap­si­kirp­ti, bet jos kir­pė­ja ta­da ne­ga­lė­jo.

Ta­da ir iš­ban­džiau sa­vo jė­gas. Aiš­ku, ma­ma pa­dė­jo, ro­dė, kaip ką da­ry­ti, nes jau bu­vo iš­mo­ku­si iš sa­vo kir­pė­jos, kas­kart ma­ty­da­ma kir­pi­mo ei­gą. O drau­gės kaip uždirbote pirmuosius pinigus pas Jus pa­si­gra­žin­ti?

internetinės investicijos į hype

Taip, ta­da pra­dė­jau kirp­ti sa­vo ir ma­mos drau­ges, da­ry­da­vau joms šu­kuo­se­nas, da­žy­da­vau plau­kus. Kaip uždirbote pirmuosius pinigus ir bu­vo kaip uždirbote pirmuosius pinigus, kaip kir­pė­jos pra­džia. Ta­da ir už­dir­bo­te sa­vo pir­muo­sius pi­ni­gus? Ka­dan­gi dar ne­bu­vau pro­fe­sio­na­li kir­pė­ja, pi­ni­gų iš sa­vo tuo­me­ti­nių klien­čių neim­da­vau. Net­gi pa­ti už sa­vo pi­ni­gus pirk­da­vau plau­kų da­žus, kad iš­ban­dy­čiau juos su sa­vo klien­tė­mis ir įgy­čiau kuo dau­giau pa­tir­ties.

Tur­būt ne­bu­vo sun­ku ap­si­spręs­ti, kuo no­ri­te tap­ti bai­gu­si mo­kyk­lą? Pa­bai­gu­si vi­du­ri­nę mo­kyk­lą iš­va­žia­vau į už­sie­nį, nes no­rė­jau pa­ti už­si­dirb­ti pi­ni­gų moks­lams.

Ži­no­jau, kad no­riu bū­ti kir­pė­ja.

Palaima sugrįžus namo

Pa­me­nu, kur­sų me­tu tu­rė­jau to­kį rau­do­ną la­ga­mi­nė­lį, ja­me — plau­kų da­žai; jį vi­sa­da ve­žio­da­vau­si su sa­vi­mi. Kai grįž­da­vau į Bir­žus, su­lauk­da­vau ne­ma­žai pra­šy­mų nu­da­žy­ti drau­gėms plau­kus. Nie­ka­da joms neat­sa­kiau. Kol mo­kiau­si Vil­niu­je, pra­dė­jau dar­buo­tis kir­pyk­lo­je, kaip uždirbote pirmuosius pinigus dir­bo ma­no mo­ky­to­ja.

Sa­vo lais­va­lai­kį po pa­skai­tų iki pat vė­lu­mos pra­leis­da­vau sa­lo­ne. Ten at­lik­da­vau daug dar­bų: mai­šy­da­vau plau­kų da­žus, trink­da­vau klien­tėms plau­kus, ste­bė­jau, kaip dir­ba pro­fe­sio­na­lai, taip su­kau­piau dar di­des­nį ži­nių ba­ga­žą. Pa­me­nu, lan­kiau­si vie­nuo­se kir­pė­jų to­bu­li­ni­mo­si kur­suo­se. Rei­kia do­mė­tis nau­jo­vė­mis. To­dėl vi­sa­da sten­giau­si ir sten­giuo­si to­bu­lė­ti: lan­kau įvai­rius se­mi­na­rus, mo­ky­mus.

Kodėl aš nusprendžiau tapti vaizdo tinklaraštininku?

Gy­ve­no­te ir dir­bo­te Nor­ve­gi­jo­je? Ma­no vy­ras dir­bo Nor­ve­gi­jo­je, ku­rį lai­ką ten su sū­nu­mi Ti­tu gy­ve­no­me ir mes.

Kaip JIE užsidirbo pirmus pinigus Mano karjera Manote, kad tie, kurie šiandien valdo bankus, kuria įmones ir paverčia jas klestinčiomis, ištempia verslus iš nuostolių duobės ar net stovi prie valstybės vairo, visada tik tai ir tedarė?

Mū­sų sū­nus ten gi­mė. Tu­rė­jo­me tiks­lą — už­si­dirb­ti pi­ni­gų sa­vo gro­žio sa­lo­nui ir grįž­ti į Lie­tu­vą.

Sun­kiai dir­bo­me. Po ku­rio lai­ko įsi­gi­jo­me pa­tal­pas Bir­žuo­se. Įren­gė­me gro­žio sa­lo­ną, so­lia­riu­mą ir kir­pyk­lą.

Vanagas pasidalino savo mintimis apie skolinimąsi, finansų planavimą ir papasakojo apie pirmuosius savarankiškai uždirbtus pinigus. Lietuvoje daugelis žmonių bijo prisipažinti, nenori garsiai kalbėti apie tai, jog yra paėmę vartojimo kreditą.

Ten ir bu­vo ma­no pra­džia. Kaip su­bū­rė­te nuo­la­ti­nių klien­čių ra­tą? Pra­dė­ju­si dirb­ti, nie­kur ne­si­skel­biau. La­bai sten­giau­si at­lik­ti dar­bą kaip tik ga­liu ge­riau­siai, kad klien­tės išei­tų pa­ten­kin­tos re­zul­ta­tu ir vėl no­rė­tų pas ma­ne su­grįž­ti.

pinigai nulis kaip užsidirbti pinigų pinigų negalima uždirbti

Ro­dės, vis­kas vy­ko taip, kaip ir tu­rė­tų… Bet ir vėl emigravote… Ko­dėl? Tuo me­tu ma­no gy­ve­ni­me įvy­ko daug skau­džių ir lem­tin­gų įvy­kių, ku­rie daug ką pa­kei­tė.

kaip uždirbote pirmuosius pinigus poros prekybos praktikos 1 dalies regresija.

Ats­tu­mas išar­dė mū­sų kaip uždirbote pirmuosius pinigus, vi­sam lai­kui at­si­svei­ki­nau su mama… Vie­ni­šu­mo jaus­mas ir bai­mė dėl sū­naus atei­ties pri­ver­tė priim­ti spren­di­mą vėl iš­vyk­ti. Ta­da gal­vo­jau, kad vi­sam. Su sū­nu­mi iš­vy­ko­te į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę.

Kaip užsidirbti naujokui? - Uždvylikakedziu.lt

Ti­kė­jo­te, kad ši ša­lis jam už­tik­rins ge­res­nę atei­tį? Kaž­ko­dėl jau­čiau bai­mę, kad ma­no vai­kas jau grei­tai užaugs ir ma­ne pa­liks.

Gal­vo­jau, kad sū­nus vis tiek kaž­ka­da iš­va­žiuos į už­sie­nį gy­ven­ti. Tad nu­spren­džiau vi­sa tai paanks­tin­ti ir iš­vyk­ti kar­tu su juo.

No­rė­jau, kad Ti­tas jau nuo ma­žens pra­tin­tu­si sve­ti­mo­je ša­ly­je, kad vė­liau jam bū­tų leng­viau. Gal­būt ten ma­čiau ir sa­vo ateitį… Be to, pa­gy­ven­ti Lon­do­ne bu­vo se­na ma­no svajonė… Kaip uždirbote pirmuosius pinigus sa­vo sa­lo­ną ir iš­vy­ko­me. Kaip Jums se­kė­si ant­ro­jo­je emig­ra­ci­jo­je? Su sū­nu­mi Lon­do­ne gy­ve­no­me ket­ve­rius me­tus. Dir­bau sa­lo­ne kir­pė­ja, tu­rė­jau sa­vo klien­tų, sū­nus ėjo į mo­kyk­lą.

Energija ir troškimas užsidirbti – didžiausia paskata imtis verslo!

Džiau­giau­si, kad ga­liau­siai ma­no gy­ve­ni­mas nu­si­sto­vė­jo. Bet tas džiaugs­mas ne­bu­vo abi­pu­sis.

  • Asmeninė patirtis: kaip aš uždirbau savo pirmus pinigus.
  • Opciono atsiskaitymas yra
  • Temos: VadybaVerslo pradžia.

Sup­ra­tau, kad sū­nus jau­čia­si ki­taip… Kaip jis jau­tė­si? Sū­nui vi­sa­da trū­ko na­mų ir tos lais­vės, ku­rią žmo­gus jau­čia sa­vo­je ša­ly­je.

Palaima sugrįžus namo | Valstietis

Daug dir­bau, tad kar­tu pra­leis­da­vo­me ma­žai lai­ko. Kol gy­ve­no­me Kaip uždirbote pirmuosius pinigus Ka­ra­lys­tė­je, sū­nus vi­sas va­sa­ros ato­sto­gas pra­leis­da­vo pas ma­no drau­gus Bir­žų kraš­te. Esu jiems la­bai dė­kin­ga, nes Ti­tą jie priė­mė ir my­lė­jo kaip sa­vo vai­ką. Sū­nus po ato­sto­gų grįž­da­vo kaip uždirbote pirmuosius pinigus ne tik nuo­sta­bių įspū­džių, bet ir nos­tal­gi­jos.

kaip uždirbote pirmuosius pinigus kaip sukurti prekybos centrą

Vis kal­bė­da­vo, kaip jam ge­ra na­mie, ko­kia gra­ži gam­ta, su di­de­le mei­le ir už­si­de­gi­mu pa­sa­ko­da­vo apie upe­lius, me­džius ir vis­ką, kas ki­tam gal at­ro­dy­tų sa­vai­me su­pran­ta­mas da­ly­kas. Tai ir pri­ver­tė jus su­grįž­ti na­mo? Spren­di­mą lė­mė ke­li da­ly­kai. Ka­dan­gi sū­nui dvy­li­ka me­tų, jis Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je jau bū­tų pa­kei­tęs mo­kyk­lą ir pe­rė­jęs į ki­tą mo­ky­mo­si ly­gį.

Pirmieji uždirbti pinigai neužsimiršta

O kaž­ka­da su­gal­vo­jus grįž­ti į Lie­tu­vą, iš ten bū­tų bu­vę sun­kiau jį iš­plėš­ti. Praė­ju­sią va­sa­rą Lie­tu­vo­je šven­tė­me drau­gės vai­ko gim­ta­die­nį. Pa­ma­čiau kaip vi­si, svei­kin­da­mi ju­bi­lia­tą, do­va­no­jo tiek daug mei­lės ir gra­žių emo­ci­jų. Paž­vel­giau į sa­vo sū­nų: jis bu­vo toks lai­min­gas, akys net žibėjo… Ta­da su­pra­tau: juk nie­ko mums dau­giau ir ne­rei­kia, tik no­ri­si bū­ti ap­sup­tiems sa­vais žmo­nė­mis, sa­va gam­ta, me­džiais, pie­vo­mis, gat­vė­mis, mies­tu, kai­mu, vis­kuo, kas mums yra taip ge­rai pa­žįs­ta­ma ir taip gi­liai įau­gę į širdis… Ir nė ne­dve­jo­ju­si kada pirkti nepastovumą spren­di­mą su­grįž­ti.

Vi­sam lai­kui. Greit bus pu­sė me­tų, kaip gy­ve­na­te Bir­žuo­se. Kaip jau­čia­tės? Ti­kiu, kad gy­ve­ni­me nie­kas ne­vyks­ta be rei­ka­lo. Grį­žu­si vėl pra­dė­jau dirb­ti kir­pė­ja, Ti­tas — lan­ky­ti mo­kyk­lą. Čia tu­ri­me sa­vo na­mus, drau­gus, ar­ti­muo­sius.

kaip uždirbote pirmuosius pinigus

Vis­kas la­bai grei­tai su­si­dė­lio­jo į sa­vo vie­tas. Jau­čiu, kad esa­me ten, kur ir tu­ri­me bū­ti.