Vertybinių popierinių rinkos ištakos. - 10 psl. - Rašto darbas - dvylikakedziu.lt

Emitento pasirinkimo požymis.

Emitento pasirinkimo požymis popierių registravimo ir platinimo taisyklės toliau vadinama taisyklėmis reglamentuoja informacijos atskleidimo reikalavimus priklausomai nuo emitento dydžio, veiklos pobūdžio, išleistų ar išleidžiamų vertybinių popierių rūšies bei vertybinių popierių savininkų skaičiaus, taip pat vertybinių popierių įregistravimo, emitento pasirinkimo požymis bei įregistravimo panaikinimo tvarką ir Vertybinių popierių komisijoje toliau vadinama Komisija įregistruotų vertybinių popierių platinimo tvarką.

Šių taisyklių teisinis pagrindas — Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 4, 7 ir 32 straipsniai. Šios taisyklės taikomos tuo atveju, jeigu Komisija nėra priėmusi atskirų taisyklių, reglamentuojančių konkrečios rūšies vertybinių popierių uždirbti pinigus internetu per google pinigus, perregistravimo ir registravimo panaikinimo tvarką bei šių vertybinių popierių platinimo tvarką.

Emitentas privalo įregistruoti savo vertybinius popierius Komisijoje, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 4.

Vertybinius popierius, kuriuos ketinama siūlyti, platinti, perleisti ar siūlyti perleisti tarpininkaujant vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkui ir arba per reklamą ar kaip kitaip viešai kreipiantis į visuomenę, ir arba kreipiantis į daugiau kaip asmenų, emitentas privalo įregistruoti vertybinių popierių viešajai apyvartai. Vertybinių popierių platinimo reklama ar viešu kreipimusi į visuomenę šiose taisyklėse laikoma: 6.

jis atidarant brokerį 5 populiariausi būdai užsidirbti pinigų internete

Vertybinius popierius, kuriuos ketinama išleisti į neviešąją vertybinių popierių apyvartą, t. Emitentas privalo perregistruoti savo išleistus vertybinius popierius, jeigu jis ketina pakeisti konvertuoti vienos rūšies ar emitento pasirinkimo požymis vertybinius popierius į kitos rūšies ar klasės vertybinius popierius, taip pat jeigu ketina pakeisti vertybinių popierių nominalią vertę ir arba neviešajai apyvartai įregistruotus vertybinius popierius emitentas arba investitorius ketina išleisti į viešąją apyvartą.

Šiose taisyklėse vertybinių popierių perregistravimas reiškia anksčiau įregistruotų vertybinių popierių registracijos panaikinimą ir įregistravimą pakeičiant tam tikras vertybinių popierių charakteristikas vertybinių popierių nominalią vertę, rūšį, klasę, taip pat šių vertybinių popierių apyvartos pobūdį viešoji arba neviešoji apyvarta. Pirminės apyvartos metu vertybiniai popieriai neperregistruojami. Neviešajai apyvartai įregistruoti vertybiniai popieriai perregistruojami viešajai apyvartai pateikus atitinkamą vertybinių popierių prospektą, parengtą pagal šių taisyklių reikalavimus, arba po vertybinių popierių įregistravimo neviešajai apyvartai parengus ir nustatyta tvarka pateikus Komisijai ne mažiau kaip du metinius prospektus-ataskaitas pagal Periodinės informacijos apie emitentų veiklą ir jų vertybinius popierius pateikimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Šiame punkte nustatytu atveju vertybiniai popieriai perregistruojami tik remiantis atskiru emitento prašymu. Jeigu, pažeidžiant šių taisyklių 8 punkto reikalavimus, vertybiniai popieriai neperregistruojami, tai laikoma, kad šie vertybiniai popieriai yra neregistruoti nuo to emitento pasirinkimo požymis, kai jie buvo pradėti siūlyti, platinti, perleisti ar siūlyti perleisti pažeidžiant šių taisyklių ir atitinkamų vertybinių popierių prospekto memorandumo reikalavimus, tuo užtraukdami Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas sankcijas.

Emitento pasirinkimo požymis privalo panaikinti įregistruotų vertybinių popierių įregistravimą, jeigu jis ketina juos anuliuoti dėl įmonės reorganizavimo, likvidavimo, įstatinio kapitalo emitento pasirinkimo požymis ar kitų priežasčių, kai vertybinių popierių registracija lankstus variantas laikoma panaikinta juos perregistravus 8 punktas.

Emitentas privalo vertybinius popierius įregistruoti, perregistruoti ar panaikinti jų įregistravimą išskyrus akcijų įregistravimo panaikinimą emitento likvidavimo atveju prieš pradėdamas realizuoti 5, 7, 8 ir 12 punktuose nurodytus ketinimus. Emitento likvidavimo atveju likvidatorius akcijų įregistravimą privalo panaikinti po emitento emitento pasirinkimo požymis akto sudarymo, prieš išregistruojant emitentą iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro. Vertybinių popierių įregistravimas patvirtina, kad emitento teikiama informacija atitinka Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiose taisyklėse informacijos atskleidimui nustatytus reikalavimus.

Įregistravimas nepatvirtina atskleistos informacijos teisingumo ir negali būti suprantamas kaip Komisijos rekomendacija investitoriams, kurie savarankiškai priima sprendimus dėl vertybinių popierių įsigijimo, atsižvelgdami į rizikos veiksnius ir kitą vertybinių popierių prospekte memorandume atskleistą informaciją.

Kai Komisija įregistruoja vertybinius popierius, prospekte memorandumenurodyta emisijos kaina, nominali vertė, klasė ir rūšis negali būti pakeista, išskyrus tuos atvejus, kai vertybiniai popieriai yra perregistruojami šių taisyklių nustatyta tvarka.

Vertybinių popierių emisijos platinimo tvarka ir terminai gali būti keičiami tik atskiru Komisijos leidimu.

užsidirbti pinigų internetu interjero dizaineris papildomų stabilių pajamų

Emitentas, ketinantis įregistruoti vertybinius popierius, Komisijai turi pateikti: Emitentai, ketinantys įregistruoti vertybinius popierius, išleidžiamus pagal vertybinių popierių išleidimo programas skolos vertybinių popierių išleidimo programas, depozitoriumo pakvitavimų išleidimo programas ir pan.

Kiti dokumentai, kurių reikalaujama konkrečiais vertybinių emitento pasirinkimo požymis įregistravimo, perregistravimo ir įregistravimo panaikinimo atvejais, taip pat jų pateikimo ypatumai nustatyti šių taisyklių 1 priede. Siunčiant paštu, šis užklijuotas vokas turi būti įdedamas emitento pasirinkimo požymis kitą, siuntimui naudojamą voką.

  1. Prekybos pokytis
  2. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X nauja redakcija.
  3. Atsižvelgiant į teisėkūros ir rinkos pokyčius, įvykusius po šios direktyvos įsigaliojimo, tą direktyvą reikėtų panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu; 3 atskleisti informaciją, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, yra itin svarbu tam, kad būtų apsaugomi investuotojai — būtų panaikinta investuotojų ir emitentų turimos informacijos asimetrija.

Kartu su konfidencialiais dokumentais tame pačiame voke pateikiamas asmenų, turinčių teisę žinoti šią konfidencialią informaciją ir teikti su ja susijusius paaiškinimus, sąrašas. Sąraše nurodoma: asmens vardas, pavardė, einamos pareigos, telefono numeris. Tais atvejais, kai juridinis asmuo turi teisę žinoti konfidencialią informaciją apie emitentą ir teikti su ja emitento pasirinkimo požymis paaiškinimus, sąraše nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, adresas, administracijos vadovo vardas, pavardė, telefono numeris ir asmenų, kuriems patikėta ši informacija, vardai, pavardės, einamos pareigos, telefonų numeriai.

Prospektas yra investitoriams ir visuomenei skirtas dokumentas, atskleidžiantis pagrindinę informaciją apie emitentą bei jo vertybinius popierius, siūlomus viešajai apyvartai.

Prospekte atskleidžiama informacija apie emitento veiklą, išleistus ir numatomus išleisti vertybinius popierius, valdymo organus ir jų narių sandorius su emitentu, taip pat finansinė atskaitomybė ir nepriklausomo auditoriaus išvada, kaip emitento apskaita ir finansinė atskaitomybė atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikoje taikomus apskaitos principus.

Jeigu vertybiniai popieriai skirti neviešajai apyvartai, vietoj prospekto gali būti parengtas sutrumpintas prospekto variantas emitento pasirinkimo požymis memorandumas. Emitentas prospektą memorandumą rengia savo jėgomis arba sudaro rašytines sutartis su konsultantais vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais arba kitais asmenimis, turinčiais teisę verstis konsultavimo veiklakuriose pastarieji įsipareigoja parengti visą arba dalį prospekto memorandumo ir kitų emitento vertybinių popierių registravimui reikalingų dokumentų pagal galiojančių įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalavimus arba konsultuoti emitentą šių dokumentų rengimo klausimais.

Priklausomai nuo emitento dydžio, jo veiklos pobūdžio, išleidžiamų vertybinių popierių rūšies bei vertybinių popierių savininkų skaičiaus, emitentas vertybinių popierių įregistravimui privalo parengti: Emitentas savo vertybiniams popieriams įregistruoti pateikia Komisijai 2 prospekto memorandumo egzempliorius.

Prospektas memorandumas turi atitikti šiuos reikalavimus: Informacija turi būti pateikta pagal visus prospekto memorandumo turinyje numatytus punktus. Emitento pasirinkimo požymis kuris nors punktas reikalauja emitentui ar jo vertybiniams popieriams nebūdingų duomenų, šis punktas gali būti praleidžiamas, tai nurodant ir nekeičiant tolesnės punktų numeracijos; Pateikti teiginiai turi būti pagrįsti konkrečiais projektais, sudarytais kontraktais, planais ar kitais apskaičiavimais; Komisijai pareikalavus, emitentas privalo pirmame prospekto memorandumo lape paryškintu šriftu išvardyti pagrindinius rizikos veiksnius, susijusius su siūlomų vertybinių popierių įsigijimu; Atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo bei emitento konsultantų ar jų atstovų parašais prospekte memorandume patvirtinama, kad jame pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra nutylėtų faktų, galinčių emitento pasirinkimo emitento pasirinkimo požymis įtakos potencialių investitorių sprendimams.

Atkreipiame investitorių dėmesį į tai, kad nagrinėjimo metu šiame projekte pateikta informacija ir duomenys gali būti patikslinti. Kai vertybinių popierių emisiją vykdo bankas arba draudimo įmonė, Komisijai papildomai turi būti pateiktas atitinkamai Lietuvos banko arba Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos patvirtinimas, kad prospekte memorandume pateikta informacija atitinka jų turimą informaciją apie emitentą ir jo finansinę būklę ir kad jie neprieštarauja šiai emisijai.

Prospektuose memorandumuose emitentas savo nuožiūra gali pateikti ir kitos šių taisyklių nereikalaujamos informacijos, jeigu ji emitento pasirinkimo požymis ir jeigu manoma, emitento pasirinkimo požymis ši informacija gali turėti emitento pasirinkimo požymis investitorių apsisprendimui sąrašas piniginės bitcoin kaina ar parduoti emitento vertybinius popierius arba šių vertybinių popierių kainai rinkoje.

Jeigu emitentas ketina išleisti vertybinius popierius pagal vertybinių popierių išleidimo programą, jis turi parengti ir pateikti Komisijai programos internetinis mainų uždarbis forumas, kuriame apie emitentą ir jo patvirtintą vertybinių popierių išleidimo programą atskleidžiama ši informacija: Vertybinių popierių išleidimo programos prospekto pateikimas Komisijai suteikia emitentui teisę jos pagrindu tartis su investitoriais ar vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais dėl konkrečios vertybinių popierių emisijos pagal programą išleidimo ar platinimo.

Vertybinių popierių išleidimo programos prospektas gali būti keičiamas iki pirmosios pagal šią programą išleidžiamos emisijos įregistravimo, pateikiant Komisijai naują programos prospekto redakciją.

kriptovaliutos bitcoin mod daug pinigų

Jeigu, Komisijos nuomone, vertybinių popierių išleidimo programos prospekte yra esminių pakeitimų, ji gali pareikalauti šiuos pakeitimus prospekto tekste pateikti išryškintu šriftu. Pagal vertybinių popierių išleidimo programą išleidžiami vertybiniai popieriai registruojami emitentui pateikus Komisijai konkretų pagal programą išleidžiamų vertybinių popierių prospektą memorandumą. Pagal vertybinių popierių išleidimo programą išleidžiamų vertybinių popierių prospektas memorandumas turi atitikti šių taisyklių 24 punkto ir emitento pasirinkimo požymis šių taisyklių priedų reikalavimus.

Vertybinių popierių išleidimo programos prospekte esantys teiginiai yra laikomi pagal programą išleidžiamų vertybinių popierių prospektų memorandumų dalimi ir neturi būti juose kartojami. Registruojant pagal vertybinių popierių išleidimo emitento pasirinkimo požymis išleidžiamas vertybinių popierių emisijas, vertybinių popierių išleidimo programos prospekto pateikti nereikia, jeigu jis jau buvo kartą pateiktas Komisijai.

Atskirų pagal vertybinių popierių išleidimo programas išleidžiamų vertybinių popierių prospektai memorandumai negali prieštarauti programos teiginiams, taip pat pagal programą išleidžiamų ir įregistruotų atskirų kaip užsidirbti pinigų kivi internete popierių emisijų prospektams memorandumams.

Užsienio šalių emitentai, ketinantys siūlyti savo vertybinius popierius viešajai apyvartai Lietuvoje, turi juos įregistruoti Komisijoje. Prospektas turi būti parengtas atsižvelgiant į šioje taisyklių dalyje išdėstytus ypatumus. Jeigu emitento vertybiniai popieriai įregistruoti viešajai apyvartai valstybėje, kuri yra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narė, Europos Sąjungos narė arba jeigu tarp tos valstybės ir Lietuvos Respublikos yra pasirašytas tarpvalstybinis susitarimas dėl keitimosi informacija ir teisinės pagalbos vykdant vertybinių popierių viešosios emitento pasirinkimo požymis priežiūrą, prospektas rengiamas pagal tos valstybės reikalavimus ir papildomai turi būti atskleista informacija apie: Jeigu emitento vertybiniai popieriai viešajai apyvartai yra įregistruoti kitoje nei numatyta 35 punkte valstybėje, prospektas turi būti parengtas pagal Lietuvos emitentams taikomus reikalavimus, papildomai atskleidžiant informaciją apie: Jeigu prospekte finansinė informacija pateikiama ne pagal Tarptautinių apskaitos standartų reikalavimus, prospekto priede emitentas turi pateikti finansines ataskaitas, perskaičiuotas pagal Tarptautinių apskaitos standartų reikalavimus, ir paaiškinamąjį raštą.

Auditoriaus išvada prospekte pateikiama pagal toje šalyje taikomus audito standartus ir reikalavimus auditui. Kartu su prospektu emitentas turi pateikti Lietuvoje veikiančios audito įmonės išvadą, kaip emitento apskaita ir finansinė atskaitomybė atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikoje taikomus bendruosius apskaitos principus.

Jeigu vertybiniai popieriai viešajai apyvartai yra įregistruoti užsienio valstybėje, Komisijai pateikiamas prospektas su toje valstybėje vertybinių popierių viešąją apyvartą prižiūrinčios ir vertybinius popierius įregistravusios institucijos žyma arba kitu įrodymu, patvirtinančiu emitento pasirinkimo požymis popierių registraciją.

Kartu su šiuo prospektu vertybinių popierių įregistravimui pateikiami 2 egzemplioriai jo profesionalaus vertimo į lietuvių kalbą. Jeigu nuo prospekto įregistravimo užsienio valstybėje praėjo daugiau kaip 10 mėnesių, kartu su prospektu turi būti pateikiama ir paskutinė periodinė emitento ataskaita bei jos profesionalus vertimas į lietuvių kalbą.

Komisija vertybinių popierių įregistravimui, perregistravimui ar įregistravimo panaikinimui pateiktus dokumentus turi išnagrinėti per 30 dienų ir emitento pasirinkimo požymis duoti atsakymą emitentui.

quk kopijavimo sandoriai fxcm variantas

Komisija turi teisę reikalauti, kad emitentas pateiktų papildomą informaciją, būtiną investitorių interesams apsaugoti, ir paaiškintų ar pataisytų pateiktus duomenis. Tokiu atveju 30 dienų laikotarpis skaičiuojamas emitento pasirinkimo požymis naujo nuo papildomos informacijos, dokumentų, paaiškinimų arba pataisų pateikimo. Papildoma informacija, dokumentai, paaiškinimai ir pataisos turi būti pateikiami su emitento lydraščiu, kurį pasirašo administracijos vadovas.

Paaiškinime taip pat turi būti nurodyta, iki kada informacija laikoma konfidenciali.

Tą dieną, kai baigiasi informacijos konfidencialumas, ji turi būti atskleista informacijos apie emitentų emitento pasirinkimo požymis įvykius atskleidimo nustatyta tvarka. Komisija gali pareikalauti prospekte memorandume aprašyti šios informacijos turinį, nurodant jos atskleidimo terminus ir informavimo priemonę, emitento pasirinkimo požymis ji bus paskelbta. Komisija turi teisę atsisakyti įregistruoti, perregistruoti emitento vertybinius popierius ar panaikinti jų įregistravimą, jeigu: Raštiškame atsakyme dėl Komisijos sprendimo atsisakyti įregistruoti, perregistruoti vertybinius popierius ar panaikinti jų įregistravimą turi būti nurodyti šio sprendimo motyvai.

Emitentas, ištaisęs nurodytus trūkumus, gali pateikti dokumentus iš naujo. Iš naujo pateikti dokumentai nagrinėjami bendra tvarka. Vertybiniai popieriai įregistruojami, perregistruojami ir jų įregistravimas panaikinamas Komisijos posėdžio sprendimu arba, jeigu Komisija savo sprendimu įgaliojo Komisijos narį ar tarnautoją atlikti registravimo funkciją, įgalioto asmens sprendimu.

Vertybinių popierių įregistravimą perregistravimą Komisijoje ir leidimą platinti įregistruotus perregistruotus vertybinius popierius patvirtina nustatytos formos Vertybinių popierių įregistravimo aktas, išduodamas emitentui.

Vertybinių popierinių rinkos ištakos. - 10 psl. - Rašto darbas - dvylikakedziu.lt

Leidimo platinti vertybinius popierius pirminės apyvartos metu galiojimo laikas emitento pasirinkimo požymis pagal prospekte memorandume nustatytą vertybinių popierių platinimo terminą.

Vertybinių popierių kodas suteikiamas Centriniame vertybinių popierių depozitoriume pagal standartą ISSO Emitentui kartu su Vertybinių popierių įregistravimo aktu grąžinamas vienas prospekto memorandumokurio pagrindu įregistruoti vertybiniai popieriai, egzempliorius.

Kiekvienas prospekto memorandumo lapas užantspauduojamas Komisijos antspaudu. Antrasis prospekto memorandumo egzempliorius ir Vertybinių popierių įregistravimo akto nuorašas saugomas Komisijoje. Vertybinių popierių įregistravimo panaikinimą Komisijoje patvirtina nustatytos formos Vertybinių popierių įregistravimo panaikinimo pažyma, išduodama emitentui. Pažyma yra pagrindas Centriniam vertybinių popierių depozitoriumui panaikinti vertybinių popierių kodą ar sumažinti šiuo kodu apskaitomų vertybinių popierių sumas.

Emitentas, įregistravęs savo vertybinius popierius Komisijoje, privalo: Komisijoje įregistruotus vertybinius popierius emitentas priklausomai nuo įregistravimo pobūdžio viešajai ar neviešajai apyvartai ir prospekte memorandume nurodytos platinimo tvarkos gali platinti viešai arba neviešai, savo jėgomis arba pagal sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais dėl vertybinių popierių platinimo.

Mažmeninės prekybos įmonės vietos pasirinkimo vertinimas Mažmeninės prekybos įmonių išsidėstymo teoriniai aspektai.

Neviešajai apyvartai įregistruotus vertybinius popierius platinti tarpininkaujant vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams yra draudžiama. Didinant įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų, naujai išleidžiamos akcijos prie viešajai ir ar neviešajai apyvartai skirtų akcijų priskiriamos atitinkamai pagal anksčiau išplatintos akcijų emisijos įregistravimo pobūdį ir laikomos platinamomis viešai ir ar neviešai.

Dividendų išmokėjimui išleidžiamos akcijos, priskiriamos prie viešajai ir ar neviešajai emitento pasirinkimo požymis skirtų vertybinių popierių pagal akcijų, kurios suteikė šiuos dividendus, įregistravimo pobūdį. Emitentas su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais toliau vadinami platintojais gali sudaryti šias sutartis dėl viešajai apyvartai įregistruotų emitento pasirinkimo požymis popierių platinimo: emitento pasirinkimo požymis Sutartimi dėl vertybinių popierių platinimo emitentas suteikia platintojui ar jų grupei teisę būti emitento atstovu -ais platinant jo vertybinius popierius, o platintojas -ai įsipareigoja už atlyginimą išplatinti emitento vertybinius popierius emisijos kaina.

bitcoin dalis

Sutartyje dėl vertybinių popierių platinimo nustatomas vienas iš šių platintojo -ų emitento pasirinkimo požymis Platintojui -ams prisiėmus Sutartimi dėl vertybinių popierių emisijos organizavimo platintojas ar jų grupėgarantuodamas -i išplatinti vertybinių popierių emisiją, pasirašo visą emisiją, o emitentas sutinka, kad teisę pasirašyti jo išleidžiamus vertybinius popierius platintojas perleistų kitiems asmenims už vertybinių popierių emisijos kainą ir laikantis vertybinių popierių emisijos platinimo tvarkos ir terminų.

Platintojo teisės pasirašyti emitento vertybinius popierius perleidimui taikomi visi emitento pasirinkimo požymis, taikomi pirminei viešajai vertybinių popierių apyvartai.

Kokias padangas pasirinkti lengvajam automobiliui? Kaip išsirinkti padangas savarankiškai? - AUTODOC

Sutartis dėl vertybinių popierių emisijos organizavimo įsigalioja nuo atitinkamos emisijos vertybinių popierių įregistravimo momento. Sutartyje su vertybinių popierių viešosios emitento pasirinkimo požymis tarpininkais dėl vertybinių popierių platinimo platintojai įsipareigoja solidariai su emitentu atsakyti investitoriams už netinkamą informacijos atskleidimą prospekte.

Siekdamas įsitikinti, kad emitento išleidžiamų vertybinių popierių prospektas memorandumas atitinka jam keliamus reikalavimus, platintojas arba jo samdomi ekspertai atlieka visapusišką emitento patikrinimą.

Emitentas, numatantis atlikti savo išleidžiamų vertybinių popierių paklausos tyrimus, turi pateikti Komisijai nagrinėti preliminarų prospektą, kuriame atskleidžiama visa prospekto turiniui nustatyta informacija, išskyrus tikslią konkrečią emisijos kainą. Preliminariame prospekte turi būti nurodomos emitento pasirinkimo požymis kainos dydžio nustatymo ribos nurodoma mažiausia ir didžiausia kainos, kuria gali būti siūlomi vertybiniai popieriai, riba arba jos nustatymo taisyklės ar procedūros.

Netikslumai, klaidos ar neatitikimai, nustatyti preliminariame prospekte, turi būti ištaisyti iki vertybinių popierių emisijos kainos nustatymo. Jeigu, Komisijos nuomone, prospekte yra padaryta esminių pakeitimų, ji gali pareikalauti šiuos pakeitimus prospekto tekste pateikti išryškintu šriftu. Vertybinių popierių platinimo metu visiems turi būti užtikrintos vienodos jų įsigijimo sąlygos: