60 antra strategija 90.

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa toliau — Programa parengta įgyvendinant Lietuvos 60 antra strategija 90 valstybinės kalbos įstatymą, Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymą, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą, Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos 60 antra strategija 90 m. Programos paskirtis — užtikrinti Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo Komisijai nustatytų uždavinių vykdymą.

Programa parengta 60 antra strategija 90 metams. Valstybinės kalbos politika neatsiejama 60 antra strategija 90 Europos ir pasaulio integracijos skatinamų procesų.

Europoje stiprėja pastangos išsaugoti kalbų įvairovę, tačiau ekonominiai ir socialiniai veiksniai palankesni vadinamosioms tarptautinio bendravimo kalboms, ypač anglų kalbai. Naujausi tyrimai rodo, kad ne tik mažosios, bet ir didžiosios Europos ir pasaulio kalbos patiria didelį anglų kalbos poveikį, jis ypač ryškus mokslo, verslo, jaunimo bendravimo, populiariosios kultūros, viešosios informacijos ir informacinių technologijų srityse.

How to use math to win at Monopoly

Globalizacijos procesas skatina ne tik tautų ir kultūrų integraciją, bet ir jų vienodėjimą homogenizaciją. Dėl ekonominio ir pragmatiškojo globalizacijos efekto kinta skirtingų kalbų vartotojų vertybės, ima vyrauti funkcionalumo kriterijus, todėl į kalbą imama žiūrėti tik kaip į komunikacijos įrankį, o tai trukdo suvokti ją kaip esmingiausią kultūros ir tapatybės elementą, atskiria kalbą nuo kultūros ir ją kuriančių bei vartojančių žmonių.

60 antra strategija 90

Šie procesai skatina 60 antra strategija 90 anglų kalbos 60 antra strategija 90 ir Lietuvoje: ji skverbiasi į visus kalbos vartojimo lygmenis nuo tarties iki sakinio sandaroslietuvių kalba stumiama iš mokslo ir studijų, darbo santykių ir kitų sričių, kai kuriose visuomenės grupėse menkėja jos prestižas, mažėja ir visuomenės pasitikėjimas savo kalbos galiomis.

Tokiomis aplinkybėmis lietuvių kalbai darosi vis sunkiau išlaikyti savo pozicijas valstybės ir visuomenės gyvenime.

  • Ну и .

Taigi pagrindinis valstybinės kalbos politikos tikslas — užtikrinti valstybinės kalbos tvarumą bei funkcionavimą visose Lietuvos Respublikos viešojo gyvenimo srityse ir plėtoti jos raiškos galimybes. Intensyvios 60 antra strategija 90 skatinamas lietuvių kalbos vartojimo geografijos išsiplėtimas verčia spręsti lietuvių kalbos išsaugojimo užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenėse klausimus. Ne mažiau svarbu sudaryti sąlygas lietuvių kalbos mokytis ir į Lietuvą atvykstantiems 60 antra strategija 90 bei Lietuvoje 60 antra strategija 90 tautinėms mažumoms, į Lietuvą iš emigracijos grįžtantiems lietuviams ir jų vaikams.

Per pastaruosius dvidešimt aštuonerius metus Lietuvos mokslo institutuose ir aukštosiose mokyklose atlikta nemažai lituanistikai svarbių darbų ir tyrimų.

Parengta ir išleista fundamentinių kalbotyros veikalų, sukurta skaitmeninių kalbos duomenų ir išteklių bazių, paskelbti 60 antra strategija 90 elektroniniai lietuvių kultūros ir raštijos šaltinių 60 antra strategija 90 ir kt.

Analizuotas bendrinės lietuvių kalbos ir visuomenės santykis, tarmių ir socialinių dialektų kaita, lietuvių kalbos gyvavimo Lietuvoje ir globaliame pasaulyje sąlygos, lietuvių kalbos sąveikos su informacinėmis technologijomis ir kitos problemos.

Palankios sąlygos lituanistikos moksliniams ir taikomiesiems tyrimams, visuomenės poreikius atitinkančiai lietuvių kalbos vartosenai viešajame gyvenime atsirado pradėjus vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas specialiąsias programas.

Komisijos koordinuota Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos — metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Komisijos m. N-2 patvirtintoje Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programoje, vykdomoje iki metų gruodžio mėn. Pirma, darbų, vykdytų pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos — metų programą, tęstinumas.

vaizdo įrašų pajamos iš pasirinkimo galimybių

Antra, Komisijai pavestų uždavinių vykdymo užtikrinimas. N-1 patvirtintoje Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų — metų programoje numatyti šiuo metu ypač aktualūs dabartinės lietuvių kalbos funkcionavimo ir kaitos tyrimai, būtini kintančiai kalbos situacijai įvertinti ir kalbos raidos procesams planuoti. Pagal šią programą vykdomi svarbūs tęstiniai bendrinės lietuvių kalbos ir tarmių kaitos ir sąveikos, specifinių kalbos atmainų, kitų kalbų ir išorinių veiksnių poveikio lietuvių kalbai ir kiti tyrimai.

Į ją įtraukti ir kalbos vartotojų nuostatų, kalbų sąveikos ir sociolingvistinės situacijos Lietuvoje ir užsienyje tyrimai, numatyta bendrinės lietuvių kalbos normų kodifikavimo problemų analizė.

Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių kalbos raidos, paveldo ir dabarties moksliniai tyrimai numatyti Lietuvos mokslo tarybos vykdomose mokslo programose. Valstybinės lituanistinių tyrimų sklaidos — metų programos, 60 antra strategija 90 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro m. V, tikslas — plėtoti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, skatinti lituanistikos atsinaujinimą ir tarptautiškumą, šiuolaikinių tyrimų instrumentų įsisavinimą, reagavimą į pokyčius visuomenėje naujomis žiniomis ir idėjomis, lituanistinio paveldo saugojimą, plėtoti ir stiprinti lituanistinių mokslinių tyrimų sklaidą Lietuvos ir tarptautinėje akademinėje bendruomenėje, populiarinti lituanistinių tyrimų rezultatus visuomenėje.

Išvardytos programos apima svarbiausius lituanistikos darbus. Ir toliau svarbu užtikrinti lituanistikos mokslinių tyrimų ir jų sklaidos tęstinumą, įgyvendinti lituanistinių mokslinių tyrimų prioritetą. Programa siekiama sudaryti sąlygas tęsti lituanistikai svarbius darbus ir vykdyti Komisijai pavestus uždavinius, užtikrinti kalbos norminimo ir vartosenos sąsają, stiprinti motyvaciją vartoti lietuvių kalbą mokslo srityje ir ją gerinti, kurti ir plėtoti įvairių sričių terminiją.

Atsižvelgiant į tai, Programoje daug dėmesio skiriama valstybinės kalbos statuso stiprinimui, taikomųjų lietuvių kalbos tyrimų plėtrai, visuomenės 60 antra strategija 90 tenkinančios kalbinės informacijos sistemos kūrimui, valstybinės kalbos prestižo kėlimui ir visuomenės kalbinio sąmoningumo ugdymui.

Programoje numatytos priemonės, būtinos Komisijai pavestiems uždaviniams vykdyti, — užtikrinti valstybinės kalbos funkcionavimą, spręsti kalbos norminimo 60 antra strategija 90 kodifikavimo klausimus, rūpintis skaitmeniniais lietuvių kalbos ištekliais, kalbos būkle švietimo įstaigose ir kt.

Programa sudaro prielaidas valstybinės kalbos funkcionalumui visose viešojo gyvenimo srityse, užtikrina kalbos norminamąją veiklą, bendrinės lietuvių kalbos vartosenos, jos polinkių ir kalbos vartotojų nuostatų tyrimą, visuomenės kalbinį švietimą ir ugdymą, modernių technologijų įvairioms kalbos sritims tirti taikymą ir pan.

Programa siekiama atlikti kuo įvairesnių bendrinės lietuvių kalbos tyrimų, spartesnės pačios kalbos ir jos tyrimų rezultatų plėtros ir didesnio poveikio visuomenei.

Nausėdos dominavimas antrajame ture: laimėjo visose 60 apygardų, kai kur rinko daugiau nei 90 proc. Daukanto aikštės. Gitanas Nausėda. Pirmajame prezidento rinkimų ture koja kojon žengę ekonomistas Gitanas Nausėda ir buvusi finansų ministrė Ingrida Šimonytė žadėjo įnirtingą kovą ir po dviejų savaičių, tačiau sekmadienio balsavimas fiksavo triuškinančią G. Nausėdos pergalę.

Programos rezultatai turėtų prisidėti prie lituanistinių mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo. Programos tikslas — užtikrinti lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos statusą ir funkcionalumą visose viešojo gyvenimo srityse, skatinti visuomenės poreikius atitinkančią bendrinės lietuvių kalbos plėtrą, stiprinti jos prestižą ir ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą.

Tikslui pasiekti nustatomi šie Programos uždaviniai: 7. Įvykdžius Programoje numatytus uždavinius, bus pasiekti šie rezultatai: 8.

Programos rezultatai vertinami atsižvelgiant į priemonių vykdytojų tarpinstitucinio bendradarbiavimo pobūdį, tyrimų ir darbų dermę su kitais susijusiais Lietuvoje vykdytais ir vykdomais tyrimais ir darbais. Svarbiausi Programos rezultatų vertinimo kriterijai yra vykdomų tyrimų 60 antra strategija 90 darbų dermė su Programos uždaviniais ir priemonėmis, tyrimų ir darbų rezultatų kokybė ir vertė originalumas, analitiškumas, naujumas, patikimumas, pagrįstumas, reprezentatyvumas ir kt.

Programos uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų rodikliai yra šie: Programa finansuojama iš Lietuvos 60 antra strategija 90 valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Komisijai.

  • Ошибка в функции цикличности, сотовая автоматика и прочее.

  • Я хочу уничтожить все следы «Цифровой крепости» до того, как мы откроем двери.

  • Офицер был поражен этим открытием.

  • Geriausias patikimas brokeris
  • Просто позор.

  • Будьте завтра поосторожнее.

  • Ieškoti uždarbio tinkle

Programai įgyvendinti išankstiniais skaičiavimais — metais reikės tūkst. Lėšų poreikis nurodytas Programos priede.

kaip užsidirbti pinigų šantažuoti internete pasirinkimas yra finansinis metodas

Programos vykdymą administruoja Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir Komisijos m. PN patvirtintu Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašu. Programos vykdymą koordinuoja Komisijos patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos programų koordinavimo taryba. Komisija vykdo Programos įgyvendinimo stebėseną: apibendrina Programos projektų rezultatus, organizuoja projektų ataskaitų svarstymą ir vertinimą, rengia metines ir baigiamąją ataskaitas.

Metinė Programos vykdymo ataskaita tvirtinama Komisijos posėdyje ir teikiama Lietuvos Respublikos Seimui kartu su Komisijos metine veiklos ataskaita. Nustatomi atsiskaitymo už Programos vykdymą terminai: Programa laikoma įvykdyta, kai patvirtinama jos baigiamoji ataskaita ir atliekamas jos 60 antra strategija 90.

60 antra strategija 90

Programos priemonių vykdymo rezultatai pristatomi mokslinėse konferencijose, viešinami žiniasklaidoje ir Komisijos svetainėje www.