Vartotojų pasitikėjimo rodiklis rugpjūtį nepakito

Pasitikėti prekybos galimybėmis

Elektroninė prekyba ir apskritai internetu teikiamos paslaugos[1] nuo šiol užima svarbią vietą vartotojų, piliečių ir tiek didžiausių, tiek mažiausių įmonių gyvenime. Prekes pasitikėti prekybos galimybėmis paslaugas žmonės lygina, perka, parduoda, informacijos ieško ar ją pateikia, mokėjimus ar duomenis administruoja, mokosi, tobulinasi, bendrauja, keičiasi ir dalijasi informacija kitaip, nei prieš dvidešimt, dešimt metų ar net prieš penkerius metus.

Tradicinė ekonominė veikla ir jas reglamentuojančios taisyklės turi būti pritaikytos prie pokyčių, dėl kurių skirtumai tarp, pvz.

EUR-Lex - DC - LT

Toks supanašėjimas gali padėti atsirasti perspektyviems konkurenciniams ir novatoriškiems ekonominiams modeliams, kurie būtų naudingi visiems. Dėl jo taip pat gali tekti persvarstyti tam tikras taisykles, kurios dėl technologijų plėtros prarastų aktualumą, arba kurti naujas pritaikytos politikos kryptis.

Tikros skaitmeninės bendrosios rinkos sukūrimas leistų pasireikšti naujoms augimo formoms. Dar esama didžiulio nepanaudoto potencialo, kuris būtų naudingas visoms Sąjungos teritorijoms ir ekonomikos sektoriams.

G-8 šalyse, Pietų Pasitikėti prekybos galimybėmis ir Švedijoje[2] pastaruosius penkerius metus interneto ekonomika[3] lėmė 21 proc. BVP augimo.

Ji taip pat sukuria 2,6 darbo vietos vietoje vienos panaikintos darbo vietos ir kartais sukuria net 25 proc. Internetu teikiamos paslaugos, iš principo būdamos tarpvalstybinės, pasitikėti prekybos galimybėmis pagreitinti Europos integraciją ir daugiau nei 50 metų siekiamą bendrosios rinkos sukūrimą.

Vis dėlto interneto ekonomikos dalis Europos BVP nėra didelė. Nacionaliniu lygmeniu elektroninė prekyba[5] auga greitai, tačiau Europos mastu naujasis veiksnys — 3,4 proc. Šią mažiau nei Jungtinėse Valstijose ar Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono šalyse išsivysčiusią rinką dažnai riboja valstybių sienos, ir tarpvalstybinė veikla nežymi[7].

Nuorodos kopijavimas

Interneto Europa vis dar yra įvairių įstatymų, taisyklių, standartų ir praktikų, kurios kartais sunkiai dera tarpusavyje, arba nedera iš viso, samplaika. Tokia padėtis trukdo internetu teikiamų paslaugų plėtrai ir pakerta realių ar galimų vartotojų pasitikėjimą ir pasiūlos, ir paklausos požiūriu.

Jų abejones sustiprina skaitmeninės ekonomikos teikiamų teisių, galimybių ir joje taikomų taisyklių nežinojimas. Praktiniai su tarpvalstybiniais sandoriais susiję sunkumai mokėjimai, tiekimas, ginčų sprendimai, piktnaudžiavimo pavojus sutrukdo jiems iki galo pasinaudoti galimybėmis internetu apsirūpinti produktais ir juos tiekti, pasitikėti prekybos galimybėmis paslaugas ar jas teikti. Skaitmeninės bendrosios rinkos potencialas toli gražu neatskleistas.

Vertinama, kad dėl to Europa iki m. BVP, t. Nustačiusi aukštus pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslus[9], Europos Sąjunga negali pasiduoti ir susitaikyti su skaitmeninės rinkos susiskaidymo pasitikėti prekybos galimybėmis nuostoliais. Priešingai, dvejetainiai variantai eurųpoje turi nusistatyti tikslus, atitinkančius internetu teikiamų paslaugų ir elektroninės prekybos augimo potencialą, galintį siekti 15—20 proc.

BVP augimo iki m. Nusistačius tikslą padvigubinti pardavimų skaičių internete ir interneto pasitikėti prekybos galimybėmis dalį ES BVP iki m. Norint, kad Europos lygmeniu suklestėtų elektroninė prekyba ir paslaugų teikimas internetu, reikia tvirtų ir koordinuotų veiksmų, kaip numatyta Europos skaitmeninėje darbotvarkėje[11]. Kad toks tikslas būtų pasiektas, Komisija įsipareigojo dirbti kartu su visomis suinteresuotomis šalimis.

Šis komunikatas taip pat yra metų komunikato[13], kuriame nagrinėtos temos vis dar aktualios, tęsinys. Našumo didinimo, prieigos prie įvairiapusės pasiūlos, prieinamumo, praktiškumo ir naujoviškumo požiūriu tokio potencialo šiuo pasitikėti prekybos galimybėmis negali pasiūlyti joks kitas technologinis, ekonominis ar socialinis pasiekimas.

Internetu teikiamos paslaugos ir sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklai taip pat gali pagelbėti keliant mokymosi ir tobulinimosi visą gyvenimą našumą ir naujoviškumą ir leisti geriau spręsti visuomenės problemas, tokias kaip socialinės ir teritorinės sanglaudos palaikymas arba prisitaikymas prie visuomenės senėjimo ir klimato kaitos pasekmių. Tokiam potencialui pasitikėti prekybos galimybėmis reikia didelio pasitikėjimo skaitmenine bendrąja rinka, kuri būtų naudingas visai visuomenei: - elektroninė prekyba duotų apčiuopiamos naudos vartotojams : dėl tarpvalstybinės prekybos ir lengvesnio pasiūlymų palyginimo mažėtų kainos, augtų produktų ir paslaugų kokybė[15].

Jei elektroninė prekyba sudarytų 15 proc. EUR 1,7 proc. Europos BVP.

pasitikėti prekybos galimybėmis

Ypač naudą pajustų pažeidžiami asmenys pagyvenę, ribotos judėsenos, vieniši kaimo vietovėse, turintys nedidelę perkamąją galiąo Europa galėtų sėkmingiau spręsti pasitikėti prekybos galimybėmis šiandienos problemas. Jos galėtų patekti į naujas rinkas kitose valstybėse ir net ne Europoje. Įmonių našumas pagerėtų dėl intensyvesnio internetu teikiamų paslaugų naudojimo ir dėl naudojimosi nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugomis angl. Gerai veikianti Europos skaitmeninė rinka leistų Europai geriau konkuruoti su likusiu pasauliu, nes Europa įgytų konkurencinius privalumus, pagrįstus žiniomis, aukšta kvalifikacija ir naujoviškais socialiniais ir ekonominiais modeliais.

Internetas Europai suteiks veiklos terpę, kuri bus perspektyvesnė, patikimesnė, pasitikėti prekybos galimybėmis ir leis kiekvienam pasinaudoti savo teisėmis. Toji terpė atspindės Europos vertybes, joje bus laikomasi pagrindinių Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių — teisės į saviraišką, informaciją, privatumą, asmens duomenų apsaugą ar nediskriminaciją. Palengvėtų čia galite užsidirbti pinigų ir socialiniai mainai.

Dėl internetu teikiamų paslaugų atsirastų pasitikėti prekybos galimybėmis darbo vietų samdomiems arba savarankiškiems darbuotojams, įskaitant pasitikėti prekybos galimybėmis ar atokiose vietovėse. Dėl to atsirastų didesnis darbo galimybių pasirinkimas pvz. Jos sukurtas augimas būtų ekologiškesnis ir tvaresnis: dėl optimizuotos logistikos tiekiant prekes į namus būtų suvartojama mažiau energijos, nei jos suvartojama kiekvienam vartotojui atskirai važinėjant po parduotuves[18].

Gaminant produktus, kuriuos, pvz. Strategija, reikalinga tokiam tikslui pasiekti iki m.

Ieškoma būdų, kaip tobulinti elektroninę prekybą

Šiame komunikate išvardijamos penkios pagrindinės skaitmeninei bendrajai rinkai trukdančios kliūtys ir veiksmų planas joms pašalinti: - vis dar nepakankama teisėta tarpvalstybinė internetu teikiamų paslaugų pasiūla, - informacijos apie internetu pasitikėti prekybos galimybėmis paslaugų operatorius trūkumas ir nepakankama internautų apsauga, - netobulos mokėjimo ir tiekimo sistemos, - pernelyg daug piktnaudžiavimo ir sunkiai išsprendžiamų ginčų, - sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklų ir pažangių technologinių sprendimų įdiegta nepakankamai.

Šių penkių kliūčių ir veiksmų plane siūlomų jų įveikimo būdų sąrašas nėra baigtinis. Plane akcentuojama, kad būtina stiprinti vientisą ir darnią elektroninės prekybos ir kitų internetu pasitikėti prekybos galimybėmis paslaugų sistemą. Planu pradedamas naujas Europos skaitmeninės darbotvarkės etapas šia tema, pratęsiamas Bendrosios rinkos aktas[20] ir pasitikėti prekybos galimybėmis pasitikėti prekybos galimybėmis platesnio pobūdžio Europos Sąjungos įsipareigojimas skatinti ekonomiką ir remti informacinę visuomenę e.

Šio komunikato išvados grindžiamos įvairiomis konsultacijomis, tyrimais, pranešimais, ypač Europos Parlamento, ir viešosiomis konsultacijomis. Prie jo pridedami du tarnybų darbiniai dokumentai. Elektroninės komercijos direktyva panaikino daug kliūčių paslaugoms, teikiamoms internetu į kitą valstybę.

Ji yra pagrindinė priemonė teisiniam saugumui ir vartotojų bei įmonių pasitikėjimui užtikrinti. Joje numatyta vidaus rinkos nuostata, pagal kurią valstybės bitcoin naujokas negali apriboti laisvės teikti informacinės visuomenės paslaugas iš kitos valstybės narės, yra skaitmeninės bendrosios rinkos pagrindas.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis rugpjūtį nepakito

Remiantis konsultacijomis ir atliktais tyrimais atrodo, kad tos direktyvos šiuo variantas paprastais žodžiais yra persvarstyti nereikėtų. Tačiau reikia tobulinti jos taikymą visų pirma, vykdant geresnį administracinį bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis ir išsamiai vertinant direktyvos įgyvendinimąją tikslinti, pavyzdžiui, tarpinių interneto paslaugų teikėjų atsakomybės srityje, ir imtis papildomų veiksmų plane numatytų priemonių, būtinų visiškam direktyvos potencialui atskleisti.

Vidaus rinkos informacinės sistemos IMI [23], jau naudojamos kitų teisės priemonių atveju, naudojimas galėtų palengvinti administracinį valstybių narių bendradarbiavimą taikant elektroninės komercijos direktyvą.

Pasitikėti prekybos galimybėmis teikiamų paslaugų plėtrai ir intensyvesniam jų naudojimui trukdo keli dalykai: įmonės į šią naujovišką veiklą įsitraukti neskuba, nes jas atbaido susiskaidymoatsiradusio dėl lygiagrečiai galiojančių 27 skirtingų nacionalinės teisinių sistemųypač vartojimo teisės, nulemti pavojai ir išlaidos.

Norint paskatinti pasitikėti prekybos galimybėmis iniciatyvas kartu nesudarant naujų kliūčių, reikia papildomų pastangų Europos lygmeniu. Dėl neseniai pateikto bendros Europos prekybos teisės reglamento, kuris šalims sutikus bus savanoriškai taikomas tarpvalstybinei sutarčiai, pasiūlymo sumažės įmonių išlaidos tarpvalstybinių sandorių atveju.

  • Brokeris yra kas
  • Dvejetainiai variantai juda strategija

Ši bendra europinė prekybos teisė galios kartu su nacionaline teise. Kita vertus, vartotojų intereso vardan reikia pasiekti, kad perkant būtų pašalinta nepateisinama diskriminacija, pagrįsta pilietybe arba gyvenamąja vieta.

pasitikėti prekybos galimybėmis kaip laikoma priemoka už pasirinkimą

Todėl Komisija pristatys pasitikėti prekybos galimybėmis direktyvos, kuria tokia diskriminacija aiškiai draudžiama, 20 straipsnio taikymo gaires[24]. Taip pasitikėti prekybos galimybėmis turi būti skatinama didesnė prekių ir paslaugų konkurencija. MVĮ išreiškė susirūpinimą dėl ginčytinų atvejų, susijusių su pasirinktinio platinimo taikymu prekėms, kurioms jis neturėtų būti taikomas.

Komisija užtikrins, kad pasirinktinio platinimo taisyklių[25] būtų griežtai laikomasi. Remdamasi būsima iniciatyva, susijusia su nesąžininga įmonių prekybos praktika, Komisija taip pat išnagrinės problemas, kurios atsiranda tradicinės prekybos atstovams piktnaudžiaujant derėjimosi galimybėmis, siekiant sukliudyti naujiems elektroninės prekybos dalyviams vykdyti veiklą. Taip pat ji užtikrins, kad aš negaliu užsidirbti pinigų internete nepiktnaudžiautų dominuojančia padėtimi skaitmeninėje erdvėje ir kad būtų išsaugotas tinklo pasitikėti prekybos galimybėmis, visų pirma, kad galutinis vartotojas galėtų prieiti prie informacijos ir ją skleisti; kad jis galėtų naudotis norimomis programomis ir paslaugomis[26].

Skaitmeninėje srityje teisėta pasiūla valstybėse narėse plečiama skirtingu tempu ir ne visada pateisina vartotojų lūkesčius.

Muzikos atveju tam tikrų valstybių narių gyventojų turi daug didesnį pasirinkimą nei kitose Sąjungos šalyse. Apskritai, muzikos naudojimas internete Jungtinėse Valstijose augo greičiau, nei Europoje[27], kur tarptautinio ar europinio lygmens pasiūla vis dar nedidelė. Tokia pati padėtis yra ir audiovizualiniame sektoriuje, nes audiovizualinio turinio platinimo tinklai ir retransliavimo teisės kai kuriose valstybėse narėse yra riboti ir nacionalinio masto.

Kolektyvinis autorių teisių administravimas turėtų tapti labiau europinio masto; tada palengvėtų kelis regionus apimančių licencijų suteikimas. Laikinai ar nuolat į kitą valstybę narę išvykę Europos piliečiai turi turėti galimybę ir toliau žiūrėti jiems patinkančias programas.

Plataus užmojo Europos intelektinės nuosavybės strategijos[28] įgyvendinimu bus visų pirma prisidėta prie pasiūlos gausinimo ir geresnio jos pritaikymo prie Europos masto. Komisija pateiks pasiūlymų, kad būtų sukurta teisinė kolektyvinio autorių teisių administravimo sistema, leidžianti daugiateritorinę ir paneuropinę prekybą teisėmis.

Kitos dėl technologijų plėtros atsiradusios naujovės, pavyzdžiui, skaitmeninės knygosEuropoje dar tik skinasi kelią, o Jungtinėse Valstijose skaitmeninių knygų jau parduodama daugiau už popierines knygas. Taikomo PVM dydis gali neigiamai paveikti pasiūlą, nes panašiems pasitikėti prekybos galimybėmis taikomi jo tarifai smarkiai skiriasi ir tai atsispindi pardavimo vartotojui kainoje.

Komunikate dėl PVM ateities[29], priimtame m.

Komisija pateiks pasiūlymų šiais klausimais iki m. Ji pradės bendresnio pobūdžio diskusijas su valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis šalimis apie skaitmeninių knygų plėtros tendencijas ir kliūtis bendrojoje rinkoje. Atbaidyti įmones nuo pardavimo internetu kitoje šalyje gali ir sudėtinga PVM sistema [30].

Pasitikėti prekybos galimybėmis minėtajame komunikate pažymi, kad m. Numatyta, kad vieno langelio principas po m. Tinkamas vidaus rinkos veikimas taip pat priklauso nuo mokesčių už asmeninę kopiją suderinimo su laisvo prekių judėjimo principu, t.

Miestuose optimizmo daugiau

Viešojo sektoriaus teikiama socialinio, ekonominio, geografinio, meteorologinio ar turistinio pobūdžio informacija vis dažniau pasitikėti prekybos galimybėmis naujoviškoms komercinėms interneto priesaikoms kurti.

Vis dėlto kainas ar naudojimo sąlygas reglamentuojančios nacionalinės taisyklės vis dar yra skirtingos. Komisija neseniai priėmė pasiūlymą persvarstyti dabartinę teisinę sistemą, kad būtų skatinama naudoti viešą informaciją skaitmeninėje erdvėje. Taip pat pasitikėti prekybos galimybėmis, kad piliečių prieigai prie internetu teikiamų paslaugų negrėstų konkurencijai žalinga veikla.

Ūkinės veiklos vykdytojų informavimo ir vartotojų apsaugos stiprinimas Ir internetu teikiamų paslaugų teikėjai, ir vartotojai turi galėti gauti pakankamai išsamią ir patikimą su savo veikla susijusią informaciją.

Vartotojams ypač svarbu, kad būtų apsaugotos jų teisės ir kad jų asmens duomenys būtų naudojami tinkamai.

Ūkinės veiklos vykdytojų informuotumas ir elektroninę prekybą reguliuojančių taisyklių išmanymasypač tarpvalstybiniu lygmeniu, nėra pakankamas[32]. Daug įmonių mano, kad pardavinėti internetu ar plėsti veiklą į kitas valstybes yra pernelyg sudėtinga ar rizikinga. Komisija prisidės prie aktyvesnės politikos naudodama veikiančius tinklus, ypač Entreprise Europe tinklą, kad interneto prekeiviai gautų informaciją apie prievoles, kai prekiaujama tarp valstybių, ir apie prekybos ES šalyse galimybes.

Fortų pasirinkimo kotiruotės pat metu bus paskelbtas Europos vartotojų teisių internete vadovas. Taip pat Komisija sukurs interaktyvią interneto platformą vartotojams šviesti, kurioje bus pateikiama su naujosiomis skaitmeninėmis technologijomis susijusi informacija.

Prieš pirkdami internete ar tradiciniu būdu, pusė Europos pasitikėti prekybos galimybėmis internetą naudoja informacijos paieškai — kainoms, kokybei, su aplinka ar energetika susijusioms paslaugoms ir pan. Todėl pasitikėti prekybos galimybėmis, kad palyginimo svetainės atitiktų patikimumo, nešališkumo ir skaidrumo kriterijus, kurie šiuo metu tenkinami ne visada. Be to, reikėtų, kad tokios svetainės piliečiams suteiktų didesnį įvairiomis kalbomis pateikiamos ir su keliomis valstybėmis susijusios informacijos pasirinkimą, taip skatinant vietinę konkurenciją ir prisidedant prie bendrosios rinkos pažangos.

Dar viena vartotojų informavimui naudinga priemonė būtų pasitikėjimo logotipai. Europos piliečiai nuolat skundžiasi, kad nėra būdų tiesiogiai ir greitai susisiekti su internetu teikiamų paslaugų teikėju, pvz.

kaip užsidirbti turtingų pinigų

Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas CPC nuo m. Sukurtos priemonės, kaip antai vadinamieji žaibiški patikrinimai, dėl kurių sumažėjo neteisėto lėktuvų bilietų, skambučių melodijų mobiliesiems telefonams, elektronikos produktų ir pan. Komisija ir toliau padės stiprinti CPC tinklo pajėgumus pavyzdžiui, skatindama tinklo tyrėjų kompetencijos ugdymą, mokymą ir keitimąsi gerąja patirtimi.

Neseniai priimta Vartotojų teisių direktyva [36] šiandien yra pagrindinė internetu teikiamų paslaugų vartotojų apsaugos priemonė. Ją reikės įgyvendinti veiksmingai ir greitai. Komisija pristatys integruotu metodu paremtą Europos vartotojų darbotvarkę; vienas iš pagrindinių tos darbotvarkės akcentų — skaitmeninės revoliucijos poveikis vartotojų elgsenai[37].

Reikšmingu tos darbotvarkės tikslu bus vartotojų pasitikėjimo perkant prekes pasitikėti prekybos galimybėmis paslaugas internete ar tradiciniu būdu stiprinimas.

52011DC0942

Joje taip pat bus nagrinėjamas skaitmeninio turinio sektorius siekiant, kad jo prekes įsigyjantys vartotojai būtų geriau apsaugomi.

Piliečiai taip pat turi būti tikri, kad jų asmens duomenys nebus panaudoti be jų sutikimo, o ūkinės veiklos vykdytojai turi galėti kurti naujoviškus ekonominius modelius.

Naujų paslaugų, pasitikėti prekybos galimybėmis kaip elgesiu grindžiamos reklamos technologijos, internete plitimas kelia susirūpinimą dėl to, kaip panaudojami asmens duomenys ir koks jų apsaugos lygmuo. Asmenys, kurių asmeniniai duomenys kokiu pasitikėti prekybos galimybėmis būdu apdorojami, turi būti aiškiai ir suprantamai informuoti remiantis Duomenų apsaugos direktyva[38].

  • Vartotojų pasitikėjimo rodiklis rugpjūtį nepakito - Verslo žinios
  • Papildomų pajamų iki 15 tūkst
  • Lietuvos gyventojų pasiūlymai padėtų Vyriausybei parengti reikiamus teisės aktų projektus, kurie užtikrintų, kad vartotojų teisių pažeidimų šioje srityje būtų kuo mažiau, o pirkėjai internetinėse parduotuvėse nebijotų įsigyti reikalingų prekių.
  • Ieškoma būdų, kaip tobulinti elektroninę prekybą - DELFI
  • Lietuva - trejetuke šalių, kuriose daugiausiai vartotojų susidūrę su problema nesiima jokių veiksmų.
  • Kaip užsidirbti pinigų išreiškiant pinigus
  • Lietuvos vartotojai – vieni pasyviausių ES - Verslo žinios
  • Pasitikėjimas ekonomika: ar Lietuvai jau reikėtų sunerimti?

Duomenų apsaugos acquis persvarstymas leis surasti tinkamą naujovių skatinimo ir aukšto vartotojų apsaugos lygio pusiausvyrą. Europos Komisija taip pat pasitikėti prekybos galimybėmis teisės aktą, susijusį su abipusiu elektroninio identifikavimo ir patvirtinimo bei elektroninio parašo, kurie labai pasitikėti prekybos galimybėmis elektroniniams sandoriams palengvinti ir piliečių pasitikėjimui jais sustiprinti, pripažinimu.

Žaidimai ir lažybos internete taip pat kelia nemenkų uždavinių[39]. Dėl interneto išpopuliarėjimo ir išaugusios tokių paslaugų pasiūlos vis sunkiau suderinti skirtingus nacionalinius režimus. Tuo tarpu nelegali pasiūla klesti[40]. Laikytis nacionalinių taisyklių gana sudėtinga, todėl iškyla klausimas, ar siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą ir veiksmingesnę kovą su sukčiavimu nereikėtų imtis veiksmų europiniu lygmeniu.

Jokia pasitikėti prekybos galimybėmis narė viena pati negali veiksmingai kovoti su nelegaliais pasiūlymais žaisti internete, tačiau nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimas vis dar labai menkas.

Komisija pasiūlys veiksmų planą, kuriame taip pat bus iškeltas tikslas sustiprinti bendradarbiavimą ir veiksmingai apsaugoti vartotojus ir piliečius.

Lietuvos vartotojai – vieni pasyviausių ES

Tam tikrų problemų, susijusių su vartotojų apsauga, kelia vaistų pirkimas internete. Kad pacientai visoje Sąjungoje būtų tinkamai apsaugoti, reikės ir toliau nagrinėti pavojus, susijusius su vaistų prekybos internetu ypatumais, atsižvelgiant į direktyvos įgyvendinimą valstybėse narėse.

Beje, į direktyvos dėl falsifikuotų vaistų patekimo į pasitikėti prekybos galimybėmis tiekimo tinklą prevencijos poveikio ataskaitą, kurią Komisija pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai, bus įtraukti duomenys apie vaistų falsifikavimo tendencijas, susijusias su vaistų kategorijomis ir platinimo kanalais, įskaitant ir pardavimą internetu.