Realių galimybių kainodaros modelis.

Gru 9, Paslaugos yra neatskiriama kasdieninio mūsų gyvenimo dalis, be kurių dabartinio žmogaus gyvenimas yra sunkiai įsivaizduojamas. Tas atsispindi ir visoje ekonomikoje, kur paslaugų sfera užima labai svarbią vietą.

2.1. Paslaugos kaina

Paslaugų, kaip ir prekių žmonės negali atsisakyti, tačiau gali reaguoti į rinkos pokyčius ir mažinti ar didinti paslaugų naudojimo intensyvumą. Tam bene daugiausiai įtakos turi kaina, ypač tai aktualu dabar, kai pasaulyje vyrauja ekonominė krizė. Norint sėkmingai vystyti paslaugų, kaip beje ir apskritai bet kokį kitą verslą, svarbu yra nustatyti tinkama kainą. Yra daug veiksnių, kurie nulemia sėkmingą kainos sudarymą, taip pat metodų kaip tai padaryti.

Referato tikslas — apibūdinti ir išanalizuoti tai, kas įtakoja paslaugų kainodarą.

Darbo uždaviniai: Išsiaiškinti pagrindinius paslaugų kainodarą nulemiančius veiksnius bei jų įtaką kainai. Įvertinti paslaugų kainos nustatymo realių galimybių kainodaros modelis Išanalizuoti kokia kainų diferenciacija laiko ir vietos atžvilgiu.

Nustatyti kainos didinimo aspektus Įvertinti kainos orientaciją į klientus 1. Paslaugos samprata Išsivysčiusiose šalyse modernių gamybos bazių ir šiuolaikinių gamybos technologijų dėka paslaugų industrija įgavo ekonominio lyderiavimo statusą, todėl vis daugiau lėšų skiria paslaugoms vystyti.

Tai toks pat realus indėlis kaip ir materialinė gamyba. Paslaugos nėra antraeilis sektorius, jos atsidūrė ekonominės veiklos dėmesio centre: tampa privaloma priemone, siekiant patenkinti pagrindinius norus bei reikmes ir kelti visuomenės gerovę. Jei nebūtų paslau­gų, dalis gamybinio sektoriaus prekių šiandien negalėtų prisidėti prie ekonominės gerovės.

Vartotojams siū­lomos paslaugos gali būti svarbiausias paslaugų ekonomikos vertybių šaltinis, kartu didinant paslaugų sekto­riaus indėlį į bendrąjį nacionalinį produktą. Paslauga suvokiama subjektyviai, nes apibūdinti ją nėra taip paprasta. Naujų socialinių tarpusavio santykių po industrinio laikotarpio formavimosi dėka paslaugos, kaip ir prekės, tapo lygiaverčiu rinkos santykių objektu.

Tačiau šis objektas — ne materialus daiktas, o visa grupė veiksmų ar procesų, kur teikimas gamyba ir vartojimas negali vykti atsiję vienas nuo kito. Vartotojas daž­niausiai dalyvauja paslaugos teikimo gamybos procese. Tai savitas veiklos procesas, kuris suvokiamas kaip įvairių derinių kompleksas. Paslauga — sudėtingas reiškinys. Ilgainiui, formuojantis paslaugų rinkai, atsižvelgiant į paslaugų prigimtį formavosi ir įvairios paslaugų sampratos.

Šiuo metu egzistuoja daug paslaugų apibūdinimų, kurie pateikiami, atsižvelgiant realių galimybių kainodaros modelis paslaugų mar­ketingo socialinį-ekonominį kontekstą. Paslauga apibrėžiama kaip: —   veikla, nauda ar pasitenkinimas, kuris teikiamas parduoti kartu su kokie brokeriai uždirba pinigus —   parduoti siūloma veikla, kai perkama nauda ir pasitenkinimas, o ne konkretus daiktas; —   veikla ar nauda, kada viena pusė kitai pusei gali pasiūlyti tai, kas paprastai yra neapčiuopiama ir nė­ra nuosavybės pardavimo rezultatas.

Paslauga   kliento   atžvilgiu: —           tai kokia nors parduoti siūloma veikla, galinti suteikti vertybinę naudą ar pasitenkinimą; —           veikla, kurios jis pats paslaugos vartotojas negali atlikti arba gali sau leisti jos neatlikinėti.

Paslauga  marketingo   atžvilgiu: —    neapčiuopiama veikla, kuri suteikia pageidaujamą pasitenkinimą tiek individualiems vartotojams, tiek organizacijoms realių galimybių kainodaros modelis nebūtinai yra susijusi su produkto ar kitos paslaugos pardavimu; —    vartotojo lūkesčių patenkinimas pardavimo metu ir po pardavimo, kai paslaugos teikėjas užsitikrina realių galimybių kainodaros modelis tarp konkurentų, kartu ir pelno augimą; realių galimybių kainodaros modelis įmonės ar tarpininko sandėris, kurio subjektas yra kitoks nei apčiuopiamų prekių.

Platesniame   kontekste: paslauga kaip prekė — tai daugelio įvairių šakų įmonių tarp jų ir paslaugųjose dirbančių žmonių ir paslaugų vartotojų bendrų pastangų rezultatas. Svarbiausias paslaugos bruožas — ją galima pirkti, nors ji ir neapčiuopiama. Esminis paslaugos ir pre­kės skirtumas yra tas, kad paslauga tuo pačiu metu yra ir veikla, ir realių galimybių kainodaros modelis. Gronroosas, remdamasis paslaugų tyrinėtojų Lehtineno, Kotlerio, Bloomo, Gummessono bei Amerikos marketingo asociacijos siūlomais apibrėžimais, pateikia tokį paslaugos apibrėžimą.

Ekonominiu požiūriu paslauga yra apibrėžta veikla, kurią siūloma vartotojui pirkti, nes kiekviena veikla realių galimybių kainodaros modelis, atsižvelgiant į naudingumą, apibrėžtumą ir galimybę ją parduoti. Paslaugos, kaip ir prekės, skirtos žmonių norams, jų reikmėms tenkinti, todėl paklūsta bendriesiems rinkos dėsniams ir turi savo gyvavimo ciklą. Paslaugomis besinaudojantys žmonės nori lanksčių ir nesudė­tingų struktūrų. Tai įgalina nuolat atnaujinti, tobulinti teikiamas paslaugas realių galimybių kainodaros modelis ilgiau išsilaikyti rinkoje.

Praktika rodo, kad ekonominio nuosmukio laikotarpiu paslaugų sektorius išlaikydavo nesumažėjusi bendrą darbingumo lygį, o ekonominio klestėjimo metais darbuotojų užimtumas šiame sektoriuje išaugdavo daug greičiau negu gamybiniame. Taigi paslaugos, kaip ir prekės, parduodamos rinkoje.

Jos tiek ekonominiu, tiek socialiniu, tiek psi­chologiniu, intelektiniu ar emociniu atžvilgiais teikia naudą. Orientuotos į tiesioginį ar netiesioginį vartotoją, tenkina jo trumpalaikes ar ilgalaikes reikmes, padeda pildyti tiek individų, tiek organizacijų norus, siekia pateisinti jų lūkesčius. Paslaugų  kainodara Kainodara yra vienas paslaugų marketingo komponentų.

Paslaugų neapčiuopiamumas, heterogeniškumas, laikinumas, homogeniškumas ir kitos išskirtinės savybės realių galimybių kainodaros modelis paslaugų kainodaros procesą, lyginant su pramoninių prekių kainodara.

Pagrindinis Straipsniai Reklamos internete pateikimo ir kainodaros formos Reklamos internete pateikimo ir kainodaros formos Reklama internete pasižymi tuom, kad ji yra kur kas pigesnė nei reklama bet kur kitur. Tai suteikia puikią galimybę sutaupyti Jūsų lėšas, kurias planuojate skirti reklamai. Taip pat šiais laikais internetinė reklama yra daug efektyvesnė, padeda Jums lengviau parduoti prekę ar paslaugą, lengviau komunikuoti su potencialiais ar esamais klientais. Reklamos kaina priklauso nuo jos lygio. Priklauso kokiuose tinklalapiuose norite reklamuoti savo realių galimybių kainodaros modelis svetainę.

Nustatant paslaugų kainas, dėmesys kreipiamas ne tik į rinkoje egzistuojančią kainos pasiūlą, bet ir į paslaugų pasiūlą veikiančias paslaugos teikimo sistemos dalis: paslau­gos koncepciją, rinkos sektorius, paslaugos teikimo sistemą, jos vadovavimo principus, įvaizdį.

Dėl specifi­nių paslaugos, kaip veiksmų sekos, savybių sunku suvokti, kas paslaugą sudaro ir kokią nustatyti kainą? Ka­dangi paslaugos yra labai skirtingos, jas sunorminti daug sunkiau negu materialius daiktus, t.

Dėl šios priežasties vieni paslaugų vartotojai gali daryti įtaką kitiems, net jei nėra kainų skirtumų.

Tai sudaro galimybę konkurentams pasirinkti atitinkamus rinkos segmentus ir kainodaros strategiją. Kai paslaugos kaina skiriasi nuo paslaugos vartotojo vertinimo, kainodara esti neaiški ar net sutartinė.

Konkurentų spaudimas verčia paslaugų įmones plėsti pasiūlą, siekiant geriau prisitaikyti prie skirtingų rinkų. Paslaugų spektro plėtimas, jų paketo įvairinimas kainodaros ir maksimalių paslaugų įmonės vystymosi išlai­dų nustatymą daro vis sudėtingesniu procesu.

garsiausias internetinis uždarbis

Analizuojant paslaugų kainodarą, būtina apibūdinti paslaugos kainos sąvoką, kainodaros tikslus, jai įtaką darančius veiksnius, aptarti kainos nustatymo etapus, kainodaros metodo pasirinkimą, kainodaros poli­tiką bei kainodaros reguliavimo strategijas. Paslaugos kaina Paslauga, kaip ir prekė, vartotojui pateikiama mainų proceso metu.

Šis procesas gali vykti tik tada, kai prekės ar paslaugos turi tam tikrą vertę. Vertingumą jis apibūdina kaip santykį tarp vertės ir kainos, kurį išreiškia tokia formule Buttle, : Vadinasi, nepaisant prekių ar paslaugų įvairovės, joms visoms būtina piniginė išraiška — kaina, kuri sudaro sąlygas mainams vykti.

1.1 Paslaugos esmė

Kaina yra apibūdinama įvairiai: tai prekės vieneto piniginis įvertinimas arba už konkrečią prekę imama pinigų suma, prekės ar paslaugos vertės piniginė išraiška ir pan. Taigi kaina — tai prekės ar paslaugos vertės piniginė išraiška — pinigų suma, kurią pasirengęs sumokėti paslaugos vartotojas, socialinės-ekonominės ar emocinės-psichologinės būsenos veikiamas, atsižvelgiant į jo norus, pageidavimus, nuostatas ir kt.

Ekonomistai žmogų vartotoją vertina kaip racionalią būtybę. Į jį žiūrima kaip į atsargų vartotoją, ku­ris rūpestingai įvertina visas alternatyvas iš kainos pozicijų.

Paslaugų kainodara

Marketingo požiūris į vartotojo motyvaciją absorbavo šį racionalumu pagrįstą modelį. Marketingo specialistai beveik pripažįsta, kad vartotojo elgseną lemia ekonominiai motyvai, bet jie taip pat teigia, kad taip būna ne visada.

užsidirbti pinigų su žmonėmis

Jų nuomone, žmogus yra dar ir socialinė, įvairias reikmes tenkinanti būtybė, kurios el­gesį ir atitinkamų vertybių sistemą lemia socialiniai kontaktai, darantys vartotojo elgsenai emocinę ir psicho­loginę įtaką, žinoma, atsižvelgiant į jo asmenines charakteristikas: asmeniškumą, norus, reik­mes, motyvus, vertybes, požiūrius.

Socialinę įtaką daro referentinės grupės, šeima, socialinis sluoksnis, organizacija organizacinė kultūra.

  1. Cbcjr dvejetainiai variantai
  2. ITkainos modelis | dvylikakedziu.lt
  3. Поскольку числовая строка бесконечна, всегда можно заглянуть дальше и найти еще одно простое число.

  4. Это н-не… - заикаясь, произнесла она вслух, - невероятно.

  5. Com kriptovaliuta
  6. Paslaugų kainodara | Įdomūs straipsniai
  7. Pinigų uždirbimo bitkoinuose paslaptys

Kultūra — tai žmonių grupei būdingo gyvenimo būdo, nuomonių ir požiūrių, kurie leidžia gyventi kartu, visuma, jungianti, ir kartu skirianti juos. Be to, žmogus savo elgseną motyvuoja savirealizacija, kurios tikslas — maksimaliai panaudoti savo galimybes, išreikšti savo, kaip žmogaus, poziciją. Taigi marketingas žmogų suvokia kaip kompleksinę, motyvuotą būtybę, kuri veikia atsižvelgdama tiek į įgimtus, tiek ir į įgytus motyvus, taip pat gali susigalvoti naujų, ankstesnės motyvacijos neatitinkančių mo­tyvų.

Tokiu atveju paslaugos kainą būtina išsamiau apibūdinti. Čia turėtų padėti kainos, kaip vieno svar­biausių marketingo komplekso elementų, sampratos aiškinimas. Marketingo ir ekonomikos literatūroje pa­teikti aiškinimai yra labai įvairūs: —  tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, kurie susiję su kainų nusta­tymu ir keitimu Urbonavičius, ; —  tai prekės ar paslaugos piniginė išraiška, apibūdinanti įmonės veiklos rezultatus ir parodanti, ar jų piniginį įvertinimą pripažįsta pirkėjai Pajuodis, ; —  tai prekės kainos dydis, kuris priklauso nuo pasiūlos ir paklausos santykio Realių galimybių kainodaros modelis, ; —  tai ne tik prekės piniginė išraiška, bet ir svarbus marketingo komplekso elementas, apimantis spren­dimus ir veiksmus, susijusius su kainų nustatymu ir keitimu Damulienė, Galiausiai marketingo požiūriu paslaugos kainą galima būtų taip apibūdinti: Kaina — tai ne tik paslaugos piniginis įvertinimas, bet, kaip svarbus realių galimybių kainodaros modelis komplekso elemen­tas, apibūdina įmonės veiklos rezultatus, pagrindžia sprendimus ir veiksmus, kurie susiję su kainodaros stra­tegija, taktika ir politika.

Reklamos internete pateikimo ir kainodaros formos

Paslaugų marketingui kaina yra svarbi dėl daugelio priežasčių. Kaina kartais esti vienintelė dvejetainių opcionų strategija 100 įmonei tiesiogiai uždirbti. Kita vertus, ji gali sudaryti papildomų išlaidų. Kainos dydis gali būti pagrindinis įmonės įvaizdžio, prestižo veiksnys.

Tai yra paslaugos padėties rinkoje nustatymo pagrindas. Kaina ne visada yra pagrindinis motyvas, nes faktiškai daug kainuojančios paslaugos ar prekės parduodamos daug geriau negu realių galimybių kainodaros modelis, nors pastarosios realių galimybių kainodaros modelis yra ekonomiškai naudingesnės. Kai paslaugos kaina yra realių galimybių kainodaros modelis, vartotojas gali ja nesinaudoti, jeigu piniginis įvertinimas neatitinka paslaugos vertės.

Kaina yra svarbus rodiklis ne tik paslaugas teikiančiai įmonei, bet ir paslaugų vartotojams, nes ji kaip tik nulemia santykius tarp įmonės ir paslaugų rinkos, garantuodama trumpalaikį ar ilgalaikį pelno gavimą. Paslaugų kainodara yra tiesiogiai susijusi su įmonės, marketingo tikslais.

Paslaugų įmonės tikslai pirmiausia yra susiję su siekiu kaip nors išsilaikyti rinkoje. Antra, net ir per trumpą laikotarpį siekiama gauti kuo didesnį pelną arba kuo daugiau parduoti, nors ir nedidelėmis kainomis.

mokymai bryanske eikite pirkti opciono

Marketingas paslaugų įmonės kainų tikslus suvokia plačiau. Analizuojant įmonės kainodarą kuriai įtakos turi vidiniai ir išoriniai kontroliuojami ar nekontroliuojami veiksniai, numatoma tam tikra kainodaros strategija.

Be to, marketingo tikslai priskiriami prie vidinių įmonės veiksnių, kurie turi įtakos nustatant kai­ną. Taigi kainodaros tikslai tiesiogiai siejasi su marketingo tikslais, kurie savo ruožtu priklauso nuo įmo­nės tikslų. Vadinasi, tikslai sutampa. Įmonių, teikiančių paslaugas, kainodaros tikslai orientuoti į: 1     pelną.