Pamatykite Batumio miestą - atostogaukite Gruzijoje!

Kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje

Pamatykite Batumio miestą - atostogaukite Gruzijoje!

Kelionės organizatorius įsipareigoja: 1. Organizuoti turistui -ams turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. Jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja organizuoti turistinę kelionę pagal pakeistą programą.

Katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t.

AFP nuotr. Lietuvos sėtas demokratijos grūdas Gruzijoje, atrodo, prastai prigijo. Dalis Lietuvos Seimo narių skambina pavojaus varpais — Gruzija tolsta nuo demokratijos! Ar keliaus parlamentarai į Gruziją ginti ginklo brolio Michailo Saakašvilio?

Turistams tinkamai pranešus apie kelionės anuliavimą ir gražinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionės organizatorius nebeatsako už turistų patirtą žalą. Pateikti turistui -ams tikslią ir neklaidinančią informaciją apie kelionės maršrutą išvykimo, grįžimo vietas, datas ir laiką bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada i jas atvykstama ir išvykstama ar jo pakeitimus arba kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje.

Pateikti informaciją apie valiutų keitimo sąlygas, vizų gavimo tvarką, valstybių sienų perėjimo tvarką, turistinių paslaugų teikimo sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas. Prieš pasirašant sutartį, suteikti informaciją apie sveikatos, gyvybės bei kitus draudimus.

Turizmo paslaugų sutarties sąlygos

Prieš išvykstant i kelionę, turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje išskyrus lėktuvą ; kelionės organizatoriaus atstovo pavardę, adresą ir telefono numerį ar vietinių agentūrų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius.

Jei tokių atstovų ar agentūrų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionės organizatoriumi ir ar kelionių pardavimo agentu, informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką, informaciją apie neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką.

Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje kategoriją pagal priimančios šalies taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų tiekėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo privalo informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą.

Kelionių organizatorius taip pat privalo suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. Turistų pageidavimu informuoti juos apie šalį į kurią vykstama, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimu, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Turisto -u pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje ar elektroninės prekybos sistemoje organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje neskelbiamos ar organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.

Po sutarties sudarymo paaiškėjus, kad prievolių įvykdymo užtikrinimas baigiasi anksčiau, negu prasideda turistinė kelionė, iki kelionės pradžios kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje paštu, faksu, el. Turistas ai įsipareigoja: 1. Laiku sumokėti už kelionę: jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės sumokėti 20 procentų dydžio avansą, arba sumą reikalingą kelionės užsakymui atlikti, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 30 kalendorinių dienų - sumokėti visą kelionės kainą.

Šio punkto salygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo vartojimo kredito sutartį; 1. Pateikti visą informaciją ir dokumentus reikalingus kelionės organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę, tarpinę bei kelionės vadovo nurodytas išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymu dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų.

Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus.

Skrydis: Vilnius — Kutaisis. Kutaisis — Boržomis — Tbilisis. Atvykimas į tarptautinį Kutaisio oro uostą. Sutvarkę įvažavimo į šalį formalumus, pradėsite išsamią pažintį su broliška Kaukazo belaisvės šalimi - Gruzija. Kartu su kvalifikuotu vietos gidu ir kelionės vadovu iš Lietuvos keliausite link vieno didžiausių Europoje Boržomio — Karagaulio nacionalinio parko, įsikūrusio Mažųjų Kaukazo kalnų širdyje.

Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt. Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionės organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje sutarties sąlygas.

Turisto teisė atsisakyti sutarties: 2. Turistas turi teise bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo rašytinio pareiškimo momento. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako t.

Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje kainos. Tuo atveju įsigalioja konkretaus aviabilieto anuliavimo, datos pakeitimo ir kitų keitimų taisyklės, su kuriomis keleivis supažindinamas prieš pasirašant sutartį. Turistui atsisakius vykti i kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo vartojimo kredito sutartį, jis privalo: - atlyginti finansuotojo nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nutraukimo finansavimo suteikimo ir priežiuros mokesčiai, palūkanos ir kt.

Pareikalavus bus pateiktas kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje skaičiavimas. Sutarties atsisakymo kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje taip pat priklauso nuo numatomo kelionių organizatoriaus išlaidų sumažėjimo ir pajamų, kurias kelionių organizatorius numato gauti ar gautų pardavęs kelionę kitam asmeniui, arba atitinkantį kelionės kainą, iš jos atėmus dėl kelionių organizatoriaus išlaidų sumažėjimo sutaupytą sumą ir pajamas, gautas pardavus kelionę kitam asmeniui.

Jeigu turistas atsisako sutarties dėl su juo susijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti pvz. Turistas privalo kuo greičiau po šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo informuoti apie sutarties atsisakymą ir pateikti tokio atsisakymo priežastį patvirtinančius dokumentus. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.

Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio šiais atvejais: 2. Civilinio kodekso 6. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.

Turistas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties Civilinio kodekso 6. Ne prekybai skirtose patalpose sudaryta sutartis — prekiautojo ir vartotojo sutartis: sudaryta vietoje, kuri nėra prekybai skirtos prekiautojo patalpos, fiziškai kartu dalyvaujant prekiautojui ir vartotojui; kurią tokiomis pačiomis aplinkybėmis, kaip nurodyta a punkte, pasiūlo sudaryti vartotojas; sudaryta prekiautojo prekybai skirtose patalpose arba naudojantis bet kuria nuotolinio ryšio priemone iš karto po to, kai į vartotoją buvo asmeniškai ir betarpiškai kreiptasi vietoje, kuri nėra prekiautojo prekybai skirtos patalpos, fiziškai kartu dalyvaujant prekiautojui ir vartotojui; arba sudaryta per prekiautojo organizuotą ekskursiją siekiant reklamuoti ir parduoti vartotojui prekes ar paslaugas; Prekybai skirtos patalpos: nekilnojamosios mažmeninės prekybos patalpos, kuriose prekiautojas nuolat vykdo savo veiklą; arba kilnojamosios mažmeninės prekybos patalpos, kuriose prekiautojas paprastai vykdo savo veiklą.

Kelionės organizatoriaus teisę atsisakyti sutarties: 2. Kelionės organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.

dvejetainiai variantai su premija kuri pinigine yra bitcoin

Jeigu kelionės organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, atsiradusių dėl kelionės organizatoriaus kaltės, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės, alternatyvų kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako, kelionių organizatorius turi grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko — proporcingą jų dalį.

О компании

Kelionės organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę. Jokia žala turistui neatlyginama tais atvejais, kai sutarties kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje dėl 1.

Kelionės organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamas kaip uždirbau pinigus per savaitę sąlygas.

Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį. Turistas patvirtina, jog yra informuotas apie galimybę sudaryti draudimo sutartis, kad būtų padengtos turisto patirtos išlaidos dėl neįvykusios kelionės arba dėl suteiktos pagalbos, įskaitant repatriaciją, nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju, taip pat apie šių draudimų įforminimo tvarką.

Kelionės organizatorius turi teisę likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionės organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas.

Turistas, padidėjus kelionės kainai, turi teisę atsisakyti jos dėl šiame ir 3. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę.

kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje pifs ar pamm sąskaitos

Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti mažinti kelionės kainą šiais atvejais: 3. Sumažinus kelionės kainą, kelionių organizatorius turi teisę iš turistui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį.

Bet kuris šios sutarties Turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienų, perleisti savo teisę i kelionę trečiąjam kelionę perimančiam asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.

Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojasi, taisyklėms t. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso reikalavimus, su trečiuoju kelione perimančiu asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionės organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje sklandžiai įvykdyti šia sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu.

Teisę i kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis kelionę perimantis asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionės organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius.

Kelionės organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu: 5. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto protingus lūkesčius, kelionės organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionės organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionės organizatoriaus pagal sutartį.

Šiuo atveju kelionės organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionės organizatorius, tai visas išlaidas, susijusias su papildomos kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionės organizatorius. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionės organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui -ams tinkamą alternatyvią kelionę paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą.

Jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvios kelionės paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos atsisakė, kelionės organizatorius turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą i kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už tokią kelionę. Kelionės organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinės atsakomybės už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje kelionės organizatoriaus tyčinių veiksmų ar neatsargumo.

Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai: 5. Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje m.

Batumis – lietuviams dar neatrasta poilsio oazė

Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje m. Šie teisės aktai nustato ir daugelyje atvejų apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių gynimo įstatymas, Reklamos įstatymas, Turizmo įstatymas bei kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši sutartis.

Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui, jiems nesiėmus pretenzijų spręsti, turi būti pateikiamos vietoje raštu. Nepavykus konflikto išspresti, pretenzijas kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti i pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos.

Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Patikrinkite savo užsakymo sąlygas

Po kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų nenumatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų prievolių nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą.

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kelionės organizatoriui ir turistui -ams. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Turistas, pasirašantis sutartį Vardas, pavardė Kokybės garantija Mūsų tikslas - teikti profesionalias ir kokybiškas paslaugas ir atitikti aukščiausius klientų lūkesčius aptarnavimo srityje.

Stengiamės nuolat tobulėti, atsižvelgdami į klientų nuomonę bei partnerių rekomendacijas.

Būtina gauti patvirtinimą apie galimybę priimti įrangą pervežimui. Kai kuriuose skrydžiuose taikomi specialios įrangos pervežimo apribojimai. Dviračio, golfo reikmenų, šaudymo iš lanko ir žvejybos įrangos svoris neturi viršyti 20 kg, slidinėjimo įranga ir snieglentės neturi viršyti 8 kg, kito specialaus bagažo ir sporto įrangos svoris neturi viršyti 32 kg. Tuo atveju, jei į nardymo įrangos komplektą įeina deguonies balionai, jie privalo būti tušti ir tinkamai supakuoti.

Per 15 veiklos metų įgijome klientų kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje, bendradarbiaujame su būriu patikimų partnerių ir šiuo metu jau aptarnajame mūsų pirmųjų klientų vaikus!

Mus mėgsta Facebooke.

kaip susisiekti su prekybos agentais gruzijoje