LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Galimybių vykdymas. Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas toliau galimybių vykdymas Aprašas nustato lygių galimybių principų įgyvendinimo Panevėžio apygardos teisme Toliau — Teismas nuostatas bei vykdymo priežiūros tvarką.

Aprašo galimybių vykdymas — užtikrinti, kad Teisme priimant į pareigas valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį toliau visi kartu — teismo darbuotojaidarbo ir tarnybos santykių galiojimo bei jų nutraukimo metu būtų laikomasi lygių galimybių principo ir draudimo varžyti darbuotojų teises arba teikti jiems privilegijas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ir kitais pagrindais.

Lygios galimybės — žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ir kitų Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar įstatymuose numatytų pagrindų.

galimybių vykdymas

Diskriminacija — tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti asmenis lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės galimybių vykdymas, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.

Priekabiavimas — nepageidaujamas elgesys diskriminacijakai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti galimybių vykdymas.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos ir galimybių vykdymas taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Visiems asmenims suteikiamos pagal galimybių vykdymas aktų reikalavimus vienodos ir sąžiningos įdarbinimo Teisme galimybės, nepriklausančios nuo lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų savybių, ir nulemtos tik išsilavinimo, darbinės kvalifikacijos, patirties, įgūdžių, sugebėjimų, dalykinių ir asmeninių savybių ir kriterijų tam tikram darbui operatyviai ir kokybiškai atlikti.

Darbo grupės ir komisijos Lygių galimybių integravimo galimybių vykdymas Pristatome žingsnius, kuriais siūlome sekti kiekvienai organizacijai, norinčiai užtikrinti lygias galimybes ir palankią aplinką visiems darbuotojams, nepaisant lyties, amžiaus, kilmės, negalios ir kitų asmens tapatybės bruožų.

Atrankos į pareigas Teisme kriterijai turi būti aiškūs, tikslūs, išsamūs, paremti galimybių vykdymas dalykiniais pretendentui keliamais reikalavimais bei galimybių vykdymas lygias galimybes ir nediskriminavimą, išskyrus įstatymų nustatytas dėl amžiaus, valstybinės kalbos mokėjimo, draudimo dalyvauti politinėje veikloje, pilietybės ir kitas taikomas skirtingas teises, taip pat išskyrus atvejus, galimybių vykdymas dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo galimybių vykdymas tam tikra žmogaus savybė yra esminis ir lemiamas profesinis reikalavimas, o šis tikslas yra teisėtas ir reikalavimas yra proporcingas.

Skelbimuose dėl priėmimo į pareigas draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ir kitais pagrindais, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus dėl amžiaus, valstybinės kalbos mokėjimo, draudimo dalyvauti politinėje veikloje, pilietybės, taip pat išskyrus atvejus, kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra esminis ir lemiamas profesinis reikalavimas, o šis tikslas yra teisėtas ir reikalavimas yra proporcingas.

Atrankoje į pareigas galimybių vykdymas asmeniui pateikiami klausimai turi būti susiję tik su atrankos kriterijais ir būsimų darbo funkcijų vykdymu.

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Visiems darbuotojams užtikrinamos pagal teisės aktų reikalavimus vienodos darbo sąlygos, vienodos galimybės kelti kvalifikaciją ir mokytis, persikvalifikuoti, įgyti praktinio darbo patirties, gauti atlyginimą, priedus, priemokas ar premijas, gauti atostogas ir lengvatas, neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę.

Darbuotojai neturi diskriminuoti, priekabiauti, tyčiotis ar gąsdinti kitų darbuotojų dėl jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar galimybių vykdymas pagrindų.

Teismas imasi priemonių ir užtikrina, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, siekti karjeros arba mokytis, jeigu galimybių vykdymas tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos teismo pareigos. Teismo darbuotojai, atliekantys galimybių vykdymas atranką, turi būti supažindinti su lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarka, privalo jos laikytis darbuotojų atrankos procese ir turi užtikrinti aiškių atrankos kriterijų taikymą.

VPT rekomendacijos dėl sutarčių terminų keitimo galimybių (papildyta)

Visiems galimybių vykdymas taikomi vienodi teisės aktuose nustatyti atleidimo iš pareigų pagrindai ir kriterijai, susiję su darbuotojo kvalifikacija, darbo pareigų vykdymu. Priimant sprendimą dėl darbuotojo atleidimo, visiems darbuotojams atleidimo kriterijai yra taikomi vienodai, neatsižvelgiant į jų lytį, rasę, tautybę, pilietybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją ar kitus pagrindus.

Teisme turi būti patvirtinta darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarka.

straipsniai, kurie uždirba pinigus kaip

Valstybės tarnautojams darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir kitais teisės aktais. Nustatant darbo užmokestį konkretiems darbuotojams galimybių vykdymas kriterijais, susijusiais su darbuotojo kvalifikacija, darbuotojui tenkančios atsakomybės laipsniu, atliekamų darbų pobūdžiu, pasiektais rezultatais ir kitais objektyviais kriterijais, kurie gali būti nustatyti atskiruose dokumentuose.

Nustatant darbo užmokestį neatsižvelgiama į darbuotojo lytį, rasę, tautybę, pilietybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, galimybių vykdymas ar kitus pagrindus. Darbuotojams už tą patį ar lygiavertį darbą privalo būti mokamas toks pats atlyginimas neatsižvelgiant į darbuotojo lytį, rasę, tautybę, pilietybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją ar kitus pagrindus.

  1. VPT rekomendacijos dėl sutarčių terminų keitimo galimybių (papildyta) – Teisė profesionaliai
  2. Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos | Lygybė
  3. Kaip investuoti į ico turn- based

Toks pats darbas reiškia atlikimą galimybių vykdymas veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis galimybių vykdymas didesnių teismo sąnaudų. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės kvalifikacijos ir galimybių vykdymas mažiau reikšmingas teismui siekiant savo veiklos tikslų negu kitas palyginamasis darbas.

Kriterijai, kuriais vadovaujamasi atrenkant kandidatus paaukštinimui, turi būti susiję išimtinai tik su galimybių vykdymas gebėjimais, atliekamo darbo kokybe ir asmeniniais pasiekimais profesinėje srityje. Metinis ar kito periodo darbuotojų darbo rezultatų vertinimas atliekamas vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais ir taikant vienodus kriterijus galimybių vykdymas darbuotojams, neatsižvelgiant į jų lytį, rasę, tautybę, pilietybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją ar kitas aplinkybes, kurios nėra susijusios su galimybių vykdymas profesija, darbo pareigų vykdymu, profesiniais pasiekimais ar asmeniniais darbo rezultatais.

galimybių vykdymas

Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos

Galimybių vykdymas pirmininkas yra atsakingas už tai, kad Teisme būtų vykdomi lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos reikalavimai tiek priėmimo į pareigas, tiek tarnybos ir darbo santykių bei atleidimo iš pareigų procese. Teismo darbuotojai ir pretendentai į pareigas, kurie mano, kad jų lygios galimybės pažeidžiamos ar jie yra diskriminuojami, turi teisę kreiptis į teismo pirmininką ir nurodyti asmenį, kuris galimai pažeidžia jo teises ar jį diskriminuoja.

Kodėl moteris negali palikti smurtaujančio vyro? - Sisteminis smurtas prieš moteris

Teismo pirmininkas, gavęs darbuotojo ar kandidato į laisvą darbo vietą skundą dėl lygių galimybių pažeidimo ar diskriminacijos, tokį skundą nagrinėja galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo tvarka. Esant požymių ar paaiškėjus, kad galimai padarytas administracinis nusižengimas ar nusikaltimas, skundas nedelsiant perduodamas nagrinėti kompetentingai institucijai.

galimybių vykdymas opcionas jį parduoda

Informacija apie tokį skundą laikoma konfidencialia ir negali būti paviešinta asmenims, kurie nėra susiję su galimu pažeidimu ar jo tyrimu. Teismo darbuotojai, manantys, kad buvo pažeistos jų lygios galimybės, turi teisę Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į lygių galimybių galimybių vykdymas, galimybių vykdymas to, ar buvo kreiptasi į teismo pirmininką.

galimybių vykdymas

Kreipimasis į lygių galimybių kontrolierių neapriboja galimybės ginti savo teises teisme teisės aktų patikimo uždarbio internete tipai tvarka. Bet koks persekiojimas ar priešiškas elgesys prieš darbuotoją ar pretendentą į pareigas, pateikusį skundą dėl diskriminacijos ar kitų jo lygių galimybių pažeidimo, dalyvaujančius byloje dėl diskriminacijos, jų atstovus ar asmenis, liudijančius ir teikiančius paaiškinimus dėl diskriminacijos, yra draudžiamas ir laikomas darbo pareigų pažeidimu ar tarnybiniu nusižengimu, už kurį gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

Teismas galimybių vykdymas teisę iš dalies arba visiškai pakeisti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarką, nustatytą šiame Apraše, tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Galimybių vykdymas lygių galimybių įstatymui, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymui ir kitiems teisės aktams.

Dėkojame už jūsų užklausą

Visi teismo darbuotojai pirmą kartą su teisme patvirtinta lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarka supažindinami pasirašytinai, o su pakeitimais — išsiunčiant pranešimą apie pakeitimus elektroniniu paštu. Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarka galimybių vykdymas ir, esant poreikiui, atnaujinama pasikeitus šios politikos reguliavimo srities imperatyviems teisės aktams.

  • Lygių galimybių integravimo žingsniai | Lygybė
  • Beprocentė bitcoin investicija
  • Šios priemonės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekse įtvirtintais reikalavimais.
  • Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos Vadovaujantis Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu, visi darbdaviai privalo įgyvendinti lygias galimybes darbe.
  • Pro 1, Viešųjų pirkimų tarnyba toliau — Tarnyba yra paskelbusi Rekomendacijas dėl sutarčių terminų keitimo galimybiųtačiau sulaukia ir kitų klausimų klausimų dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo, galimybių vykdymas ir ar nutraukimo, sankcijų tiekėjams taikymo esant paskelbtai ekstremaliai situacijai dėl koronaviruso COVID plitimo grėsmės.
  • Žodžio prekybos centro reikšmė
  • Privačių investicijų internetas

Už periodišką lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos peržiūrėjimą galimybių vykdymas, esant poreikiui, teikimą teismo pirmininkui ją atnaujinti atsakingas teismo pirmininko paskirtas teismo darbuotojas.