Lygių galimybių integravimo žingsniai | Lygybė

Kaip ir dėl galimybių

Turinys

  Spausdinti Faktinei moterų ir vyrų lygybei kaip ir dėl galimybių būtinos vienodos moterų ir vyrų teisės ir galimybės, vienodas matomumas ir požiūris traktavimasvienodas galių ir atsakomybės pasiskirstymas, vienodas išteklių, naudos, paslaugų, teisingumo prieinamumas, vienodas dalyvavimas visose srityse.

  kaip ir dėl galimybių fraktaliniai dvejetainiai variantai

  Tam visose politikos srityse turi būti integruota moterų ir vyrų lygybės perspektyva. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas skirtas užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos moterų ir vyrų lygios teisės ir sudarytos vienodos galimybės moterims ir vyrams, bei uždrausti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą dėl lyties ir seksualinį priekabiavimą, nurodymą tiesiogiai ar kaip ir dėl galimybių diskriminuoti dėl asmens lyties.

  Bet kokia diskriminacija laikoma moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimu.

  Tai, kad asmuo atmeta moterų ir vyrų lygias teises pažeidžiantį elgesį arba paklūsta jam, negali daryti įtakos su tuo asmeniu susijusiems sprendimams. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas nustato valstybės institucijų ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, darbdavių ar darbdavių atstovų, švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, prekių pardavėjų, gamintojų ar paslaugų teikėjų pareigą įgyvendinti lygias moterų ir vyrų teises.

  Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijos Vadovaujantis Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu, visi darbdaviai privalo įgyvendinti lygias galimybes darbe.

  Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu uždrausta diskriminuoti asmenis dėl lyties nustatant ir taikant socialinės apsaugos nuostatas, įskaitant sistemose, pakeičiančiose arba papildančiose valstybinio socialinio draudimo sistemą, bei diskriminuoti asmenis dėl lyties kaip ir dėl galimybių ir kaip ir dėl galimybių darbuotojų ir darbdavių organizacijose ar kitose organizacijose asociacijosekurių nariai turi tam tikrą profesiją, kaip ir dėl galimybių tokių organizacijų asociacijų teikiamą naudą, pagrindu.

  Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas nustato, kad visuose rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos įsitrauktų į strateginio planavimo dokumentus ir įgyvendintų priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, o teikdamos administracines ar viešąsias paslaugas nepažeistų moterų ir vyrų lygių teisių.

  Darbo grupės ir komisijos Lygių galimybių integravimo žingsniai Pristatome žingsnius, kuriais siūlome sekti kiekvienai organizacijai, norinčiai užtikrinti lygias galimybes ir palankią aplinką visiems darbuotojams, nepaisant lyties, amžiaus, kilmės, negalios ir kitų kaip ir dėl galimybių tapatybės bruožų. Darbdavio pareiga — užtikrinti, kad darbuotojai nepatirtų priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo, bei sudaryti sąlygas lanksčiam darbo grafikui. Apžvelgus situaciją Lietuvos darbo rinkoje, matyti, kad net 57 proc.

  Kaip ir dėl galimybių nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai spręsti moterų ir vyrų lygybės problemas, nuo metų įgyvendinama Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių programa. Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių — metų programos tikslai — skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, siekti kaip ir dėl galimybių moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas, didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, skatinti lyčių aspekto integravimą daugelyje sričių: švietimo ir mokslo, kultūros, sveikatos apsaugos, aplinkos, krašto apsaugos, teisingumo prieinamumo, bei įgyvendinti Europos Sąjungos ir tarptautinius įsipareigojimus moterų ir vyrų lygybės srityje.

  Не знаю, я его не видела. - Господи Иисусе, - простонал Стратмор.  - Ну прямо цирк.  - Он провел рукой по подбородку, на котором темнела полуторасуточная щетина.

  Programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti parengtas Veiksmų planas — metams. Už Veiksmų plano — metams priemonių įgyvendinimą atsakinga kiekviena ministerija. Savivaldybėms, nevyriausybinėms organizacijoms, socialiniams partneriams profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijomsuniversitetų lyčių studijų ir kitomis suinteresuotomis organizacijomis siūloma dalyvauti įgyvendinant programos tikslus ir uždavinius.

  kaip ir dėl galimybių

  Kasmetinės ataskaitos skelbiamos ministerijos tinklalapyje. Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių — metų programos ir Veiksmų plano — metams įgyvendinimo stebėseną atlieka metais įsteigta Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija.

  kaip ir dėl galimybių kai brokeriai gauna už išduotą polisą

  Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija sudaryta iš visų ministerijų atstovų ir nevyriausybinių organizacijų pasirinktų ir deleguotų į komisiją tikraisiais nariais atstovų.