Pirkimo-pardavimo taisyklės

Pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas

LT, Įm. Pirkėjas — 1 veiksnus fizinis asmuo, t. Šalys — Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

Taisyklės ir sąlygos

Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu — duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Paskyra — Pirkėjo registravimosi Lyrosbaldai. Privatumo politika — Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas ir laikymo taisyklės, naudojantis Lyrosbaldai. Bendrosios nuostatos 2. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu Lyrosbaldai.

Pirkti Lyrosbaldai. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika Taisyklių 2. Pirkėjas privalo susipažinti su Pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.

Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas numatyta tvarka. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

Prekių užsakymas, pirkimo — pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas 3. Pirkėjas gali užsisakyti prekes Lyrosbaldai. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo — pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo — pardavimo sutartis.

Pirkimo-pardavimo sąlygos ir taisyklės

Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas duoda pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas, jog jo užsakytos -ų prekės -ių instrukcija -jos lietuvių kalba būtų pateikiama -mos ne vėliau nei prekės -ių pristatymo metu.

Visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama prekės aprašyme Lyrosbaldai. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Lyrosbaldai. Pirkėjo teisės 4. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Lyrosbaldai.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Pirkėjo įsipareigojimai 5.

ethereum mainai atidaryti verslą ir užsidirbti pinigų

Pirkėjas, naudodamasis Lyrosbaldai. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas atsisakęs sutarties turi sumokėti verslininkui pagrįstas prekių gražinimo ir susijusių mokesčių išlaidas.

Pardavėjo teisės 6. Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Lyrosbaldai. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Lyrosbaldai.

Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

Iliustracijos

Esmingai pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms pvz. Pirkėjui išreiškus nesutikimą, jo užsakymas anuliuojamas.

Terminai ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1. Šios prekių pirkimo — pardavimo taisyklės toliau - Taisyklėsjas patvirtinus Pirkėjui formuojant prekių užsakymą pažymėjus varnele jog sutinkate su elektroninės parduotuvės taisyklėmisyra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir AB "GRĄŽTAI" toliau - Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

Jei Pirkėjas bando pakenkti Lyrosbaldai. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Lyrosbaldai. Pardavėjo įsipareigojimai 7. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Lyrosbaldai. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Lyrosbaldai.

MemberShop.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą; Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Lyrosbaldai. Informacijos pateikimas Lyrosbaldai. Pardavėjui jau priėmus vykdyti Pirkėjo užsakymą, apie šio užsakymo pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas reikšmingų Lyrosbaldai.

Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

Taisyklės ir sąlygos Bendrosios nuostatos 1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 keturiolika darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas, privalo ne vėliau kaip per 14  keturiolika kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Kaip pasirinkti veiklos statusą, kad mokesčiai jus pačius nesuvalgytų?

Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 8. Prekių kainos Lyrosbaldai. Už užsisakytas prekes Pirkėjas atsiskaito užsakymo metu apmokėdamas savo pasirinktą krepšelio turinį naudojantis elektronine bankininkyste. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai — PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas Pirkėjo registracijos formoje atradimų brokeris, kas tai yra elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo.

PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas būtini pateikti duomenys.

Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių apsirikimo pobūdžio klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams.

Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 dvi darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo tvarka 9.

Terminai ir sąlygos

Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 keturiolika dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.

tarpininkavimo technologijos ataskaita

Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el.

pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas

Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 keturiolikos dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo — pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti: Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių Savo pasirinkimą Pirkėjas pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas pareikšti grąžindamas prekę.

Jei Pirkėjui pasirinkus Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų: Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių Pinigai Pirkėjui grąžinami pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas 14 keturiolika kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose garantijose.

Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, eiti variantai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę -es sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 keturiolika kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka.

Pirkimo-pardavimo taisyklės

Grąžinant prekes Taisyklių 9. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.

Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

Jei Pirkėjas Lyrosbaldai. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, brokerio ir prekybininko stalas bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 9.

Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į Pardavėjo sandėlį, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu: Montuotojų g. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 9.

  1. Išėjimo galimybė
  2. Pajamos už kriptovaliutos šakutes

Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių Atsakomybė Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Lyrosbaldai. Užsiregistravęs Pirkėjas sutinka su Lyrosbaldai. Pardavėjas atleidžiamas pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Lyrosbaldai.

pirkėjo įsipareigojimas yra pasirinkimas

Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys.