Sėkminga pamoka pradinukams, pasitelkiant skirtingus metodus

Galimybių analizės pamokos

„Mokymosi bendradarbiaujant galimybių taikymas technologijų pamokose“

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka toliau Tvarka parengta, vadovaujantis Bendrosiomis programomis ir Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro m. ISAK Žin.

Tvarkoje aptariami vertinimo tikslai ir uždaviniai, vertinimo principai ir nuostatos, vertinimo planavimas, vertinimas ugdymo procese, įvertinimų fiksavimas, vertinimo informacijos analizė, informavimas.

galimybių analizės pamokos

Tvarkoje vartojamos šios sąvokos: 3. Kalbų gimtosios ir užsienio ir socialinių mokslų mokytojai turi organizuoti ne mažiau kaip vieną atsiskaitymą žodžiu per pusmetį.

Sėkminga pamoka pradinukams, pasitelkiant skirtingus metodus

Mokiniui, atsakinėjančiam žodžiu, įvertinimas pateikiamas tą pačią pamoką; 3. Darbo tikslas — sužinoti, kaip mokinys geba pritaikyti įgytas žinias individualiai atlikdamas praktines užduotis.

galimybių analizės pamokos

Mokiniai, nedalyvavę apklausoje, atsiskaityti neprivalo. Iš anksto apie apklausą mokiniai neinformuojami. Darbų patikrinimas gali vykti pasirinktinai tikrinami ne visų mokinių darbaidarbai turi būti grąžinti kitą pamoką.

kkk gali uždirbti internete

Vertinimo tipai klasifikuojami pagal vertinimo paskirtį : 4. Formuojamasis vertinimas skatina mokinius mokytis analizuoti esamus pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams ir mokytojams geranoriškai bendradarbiauti; 4.

LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOS 1–10 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje; 4. Vertinimo būdai klasifikuojama pagal vertinimo bei įvertinimo pobūdį : 5.

Įvertinimas fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma ženklais, simboliais, individualiomis pastabomis ir kt. Vertinimo tikslai: 6.

Vertinimo uždaviniai: 7. Vertinimo nuostatos: 8. Vertinimo principai: 9. Galimybių analizės pamokos vertinimo kriterijus aptaria su mokiniais mokslo metų pradžioje ir pagal poreikį pradėdamas naują skyrių, temą ar pan.

Mokytojas, planuodamas kiekvieną mokymo si etapą temą, pamokąatsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus, planuoja ir vertinimą, formuluoja uždavinius, numato rezultatus.

Vertinimas

Planuodamas 1 klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis apie vaiko pasiekimus. Vertinant mokinių pasiekimus, taikomas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas: Mokytojai savo dalyko ugdymo metodinėje grupėje aptaria ir suderina dalyko vertinimo tvarką, vertinimo kriterijus, galimybių analizės pamokos ir formas.

Investuotojo pamokos: kas yra techninė analizė?

Mokytojai per pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo galimybių analizės pamokos mokinius supažindina su savo dalyko ilgalaikiu planu, modulio, pasirenkamojo dalyko programa, mokinių mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir formas, supažindina su kriterijais, kuriais vadovaudamasis, rašo sudėtinį pažymį. Mokytojai nuolat informuoja mokinius, kurios veiklos bus vertinamos, kokį vertinimą rašo, kada surinkta vertinimo informacija bus konvertuojama į sudėtinį pažymį.

Kabinetų skelbimų lentoje pateikia informaciją apie taikomą dalyko vertinimo metodiką.

galimybių analizės pamokos kaip fondai uždirba pinigus

Mokytojai, pradėdami naują skyrių, temą, galimybių analizės pamokos mokiniais aptaria tikslus, uždavinius, darbo metodus, vertinimo kriterijus, formas.

Mokiniams, kurie mokosi pagal pritaikytas bendrąsias ar individualiąsias programas, pamokos plane numatomas individualus vertinimas. Mokiniams laiku ir sistemingai teikiama informacija galimybių analizės pamokos žodžiu ar raštu apie tai, kas padaryta gerai, ką reikia tobulinti, kaip tai atlikti, kad būtų pasiekti mokymosi uždaviniai pagal sutartus kriterijus.

galimybių analizės pamokos

Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinama pagal BP Bendrųjų programų reikalavimus, aptartus ir suderintus dalyko vertinimo metodus, formas ir kriterijus. Rugsėjo mėn. Norėdami išsiaiškinti mokinių ugdymo si pasiekimus, mokytojai taiko individualius mokinių pažinimo metodus: Mokytojai skatina mokinius darbus naudoti mokantis bei analizuojant savo pažangą.

galimybių analizės pamokos dolerio variantą

Mokinių pažanga fiksuojama klasių e. Pasiekimų, vertinamų 10 balų sistema, reikšmė: 10 — puikiai, 9 — labai gerai, 8 — gerai, 7 — pakankamai gerai, 6 — patenkinamai, 5 — pakankamai patenkinamai, 4 — silpnai, 3 — blogai, 2 — labai blogai, 1 — nieko neatsakė, neatliko užduoties. Mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimo formos jos fiksuojamos kontrolinių darbų grafikeuž kurias rašomas pažymys: Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai.

Rekomenduojama pasiekimus įvertinti tokiu dažnumu per pusmetį: Mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimo formos, už kurias rašomas sudėtinis pažymys: