Domeno registravimo sąlygos

Registravimo tarpininkavimo sąskaita

Domeno registravimo sąlygos 1. Sutarties dalykas 1. Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja teikti tarpininkavimo paslaugas tarp Užsakovo ir Registro registruojant, perkeliant ar pratęsiant domeno galiojimą, Užsakovui jas užsakius ir sumokėjus nustatytą mokestį. Tikslas — tarpininkavimo paslaugų tinkamas įvykdymas.

Asmuo, pageidaujantis verstis muitinės tarpininko veikla, turi pateikti Muitinės departamento direktoriui šiuos dokumentus: 1. Išnagrinėjus asmens, pageidaujančio verstis muitinės tarpininko veikla, pateiktus dokumentus per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir nustačius, kad jie atitinka visus keliamus reikalavimus, asmuo registruojamas muitinės tarpininku, jeigu bent vienas jo atstovas yra išlaikęs kvalifikacinį egzaminą ir įgijęs kvalifikacinę kategoriją arba turi muitinės tarpininko atstovo pažymėjimą, kurio galiojimas sustabdytas dėl Muitinės tarpininkų veiklos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Jeigu asmens prašymas atmetamas, apie tai pareiškėjui per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo pranešama raštu nurodant tokio sprendimo priėmimo priežastis ir asmens teisę apskųsti sprendimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos muitinės kodekso straipsniu.

EPIS - tarpininkavimo raštas vairuotojams dėl leidimo gyventi

Asmeniui, įregistruotam muitinės tarpininku, išduodamas muitinės tarpininko registravimo liudijimas 1 priedaskurį pasirašo Muitinės departamento direktorius.

Liudijimas tvirtinamas Muitinės departamento antspaudu. Muitinės tarpininko registravimo liudijimui suteikiamas keturženklis numeris.

darbas internete sąžiningas uždarbis

Duomenys apie asmenį, įregistruotą muitinės tarpininku ir jam išduotą muitinės tarpininko registravimo liudijimą, įrašomi į muitinės tarpininkų registravimo žurnalą 2 priedas. Muitinės tarpininko steigėjas, administracijos vadovas ar jo įgaliotas registravimo tarpininkavimo sąskaita, pateikęs įgaliojimą, gauna muitinės tarpininko registravimo liudijimą ir tai patvirtindamas pasirašo muitinės tarpininkų registravimo žurnale.

PVM klasifikatorius: Iš muitinės tarpininko gautos PVM sąskaitos registravimas registruose

Muitinės tarpininko registravimo liudijimo kopija įsegama į muitinės tarpininko bylą prie dokumentų, nurodytų šios tvarkos 1 punkte. Įregistruotų muitinės tarpininkų bylos saugomos Muitinės departamento Muitinės veiklos organizavimo internetinės bitcoin investicijos. Muitinės tarpininkas, pametęs ar kitaip praradęs muitinės tarpininko registravimo liudijimą, privalo apie tai nedelsdamas raštu pranešti Muitinės departamentui ir registravimo tarpininkavimo sąskaita spaudoje apie liudijimo originalo pripažinimą negaliojančiu.

Muitinės departamentas, gavęs pranešimą apie muitinės tarpininko registravimo liudijimo originalo praradimą ir patvirtinimą apie šio fakto paskelbimą spaudoje, išduoda muitinės tarpininko registravimo liudijimo dublikatą.

registravimo tarpininkavimo sąskaita

Panaikinus muitinės tarpininko registravimo tarpininkavimo sąskaita liudijimą dėl Muitinės tarpininkų veiklos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Muitinės tarpininkas privalo grąžinti muitinės tarpininko registravimo liudijimą į Muitinės departamento Muitinės veiklos organizavimo skyrių.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Grąžintas muitinės tarpininko registravimo liudijimas saugomas muitinės tarpininko byloje. Jeigu muitinės tarpininkas pageidauja įtraukti asmenis registravimo tarpininkavimo sąskaita jo atstovų sąrašą, jis registravimo tarpininkavimo sąskaita Muitinės departamentui pateikti šiuos dokumentus: Muitinės departamentas įtraukia asmenį į muitinės tarpininko atstovų sąrašą ir išduoda pažymą apie įtraukimą į muitinės tarpininko atstovų sąrašą 3 priedaskurią pasirašo Muitinės veiklos organizavimo skyriaus vadovas.

Ši pažyma tvirtinama Muitinės veiklos organizavimo skyriaus antspaudu. Pažymos apie įtraukimą į muitinės tarpininko atstovų sąrašą galiojimo terminas sutampa su muitinės tarpininko atstovo pažymėjime nurodyta galiojimo data, jeigu šios tvarkos Muitinės mokymo centrui pratęsus muitinės tarpininko atstovo pažymėjimo galiojimo laiką, muitinės tarpininko atstovas turi kreiptis su prašymu į Muitinės departamentą pratęsti pažymos apie įtraukimą į muitinės tarpininko atstovų sąrašą galiojimo laiką.

registravimo tarpininkavimo sąskaita

Muitinės tarpininko atstovai, kurių kvalifikacinė kategorija pasikeičia, gavę naujus muitinės tarpininko atstovų pažymėjimus, turi būti pakartotinai įtraukiami į muitinės tarpininkų atstovų sąrašus ir jiems registravimo tarpininkavimo sąskaita tvarka išduodamos pažymos apie įtraukimą į muitinės tarpininko registravimo tarpininkavimo sąskaita sąrašą. Pažymai apie įtraukimą į muitinės tarpininko atstovų sąrašą suteikiamas numeris. Jį sudaro dešimt skaitmenų: Pažymos apie įtraukimą į muitinės tarpininko atstovų sąrašą registruojamos Pažymų apie įtraukimą į muitinės tarpininko atstovų sąrašą registracijos žurnale 4 priedaskuriame įrašoma muitinės registravimo tarpininkavimo sąskaita atstovo vardas, pavardė, pažymos apie įtraukimą į muitinės tarpininko atstovų sąrašą numeris, muitinės tarpininko pavadinimas, registravimo tarpininkavimo sąskaita tarpininko registravimo liudijimo numeris, atstovo darbo vietos adresas ir telefono numeris, pažymą gavusio asmens pavardė, parašas, data.

Domeno registravimo sąlygos

Asmeniui, įtrauktam į muitinės tarpininko atstovų sąrašą, arba jo įgaliotam asmeniui pažyma apie įtraukimą į muitinės tarpininko atstovų sąrašą išduodama pasirašytinai Pažymų apie įtraukimą į muitinės tarpininko atstovų sąrašą registracijos žurnale. Įtrauktas į muitinės tarpininko atstovų sąrašą asmuo, pametęs ar kitaip praradęs išduotą pažymą apie įtraukimą į muitinės tarpininko atstovų sąrašą, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Muitinės departamento Muitinės veiklos organizavimo skyriui ir paskelbti spaudoje apie šios pažymos originalo pripažinimą negaliojančiu.

Fno kriptovaliuta departamentas, gavęs pranešimą apie minėtos pažymos praradimą ir apie šio fakto paskelbimą spaudoje, išduoda pažymos apie įtraukimą į muitinės tarpininko registravimo tarpininkavimo sąskaita sąrašą dublikatą. Nutraukęs darbo sutartį su muitinės tarpininko atstovu muitinės tarpininkas per vieną darbo dieną apie tai turi pranešti Muitinės departamentui faksu.

Pažymos apie įtraukimą į muitinės tarpininko atstovų sąrašą originalas, išduotas įtraukus asmenį, su kuriuo registravimo tarpininkavimo sąskaita sutartis nutraukta, į muitinės tarpininkų atstovų sąrašą, pristatomas arba atsiunčiamas registruotu laišku Muitinės departamento Registravimo tarpininkavimo sąskaita veiklos organizavimo skyriui. Panaikinus muitinės tarpininko registraciją arba pasibaigus muitinės tarpininko atstovo pažymėjimo galiojimo terminui ar jo galiojimą sustabdžius, atitinkamų pažymų apie įtraukimą į muitinės tarpininko atstovų sąrašą galiojimas sustabdomas, o originalai grąžinami į Muitinės departamento Muitinės veiklos organizavimo skyrių.

Grąžinti pažymų apie įtraukimą į muitinės tarpininko atstovų sąrašą originalai segami į muitinės tarpininkų bylas.