Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „dvylikakedziu.lt“ taisyklės - dvylikakedziu.lt

Pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje

Bendrosiose sąlygose toliau naudojamų sąvokų reikšmės: -    Pardavėjas — bendrovė thyssenkrupp Materials Poland S. Jokios kitos Pirkėjo taikomos nuostatos bendrosios sąlygos, taisyklės ir pan.

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „animotukas.lt“ taisyklės

Bendrųjų sąlygų pakeitimai turi būti sudaryti rašytine forma, priešingu atveju jie yra negaliojantys. Sąlygos, kurios nėra apibrėžtos aukščiau minėtame susitarime, taikomos pagal Bendrasiąs sąlygas. Sutarties sudarymas 1. Individualios sutarties sudarymo pagrindas yra Pirkėjo užsakymas, pagal Pardavėjo pateiktą pasiūlymą. Pirkėjui pakeitus pasiūlymą ar įtraukus išlygas neatitinkančias Pardavėjo pasiūlymo, sutartis įsigalioja tik Pardavėjui patvirtinus užsakymo pakeitimus ar išlygas.

Nepatvirtinus užsakymo, laikoma, kad individuali sutartis nesudaryta.

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „dvylikakedziu.lt“ taisyklės - dvylikakedziu.lt

Šalys pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje galimybės sudaryti sutartį pagal nutylėjimą. Jei Pirkėjas pateikia užsakymą iš anksto negavęs pasiūlymo pvz. Pasiūlymai, užsakymo patvirtinimai bei kiti Pardavėjo pareiškimai dėl sutarties sudarymo, turinio ar individualaus sutarties pakeitimo turi būti pateikti raštu, elektronine forma ar dokumentine forma, kitaip tai yra pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje negaliojančiais. Visi,  su šia sutartimi arba pasiūlymu susiję žodiniai susitarimai, patvirtinimai ar garantijos, pateikti Pardavėjo darbuotojų, Pardavėjui negalioja.

Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių, už kurias atsako prekės gamintojas, Pardavėjas negali visiškai ar iš dalies vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, jis turi teisę visiškai arba iš dalies atsisakyti sutarties. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl minėtų pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje.

Ogólne warunki sprzedaży (LT)

Nuosavybės teisė 1. Nuosavybės teisę į parduodamą prekę Pirkėjas įgyja, tik sumokėjus Pardavėjui visą sumą už prekę.

pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje

Tuo atveju kai prekės yra tarpusavyje sujungtos ar sudaro vieną visumą abi šalys yra šio turto bendrasavininkėmis. Pardavėjas neneneša atsakomybės dėl prekės praradimo ar sugadinimo nuo to momento, kuomet prekė perduodama Pirkėjui ar vežėjui, nepriklausomai nuo to kam tenka pristatymo išlaidos.

Kaina 1. Prekės pardavimo kaina kiekvieną kartą turi būti nurodoma pasiūlyme arba užsakymo patvirtinime. Pirkėjas yra įpareigotas sumokėti pilną prekės kainą bruto ta valiuta, kuri yra nurodyta Pardavėjo pateiktame pasiūlyme ar užsakymo patvirtinime. Jei kaina buvo nurodyta užsienio valiuta, tai Pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje negali atlikti mokėjimo Lenkijos zlotais PLN, nebent pasiūlyme ar užsakymo patvirtinime Pardavėjas nurodė, kad pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje turi būti atliktas Lenkijos zlotais PLN ir apibrėžė užsienio valiutos konvertavimo į Lenkijos zlotus PLN taisykles.

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekės kainą iki pasiūlyme ar pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje patvirtinime nurodyto mokėjimo termino, arba iki Pardavėjo išrašytoje sąskaitoje-faktūroje nurodyto termino, jei pasiūlyme ar užsakymo patvirtinime terminas nenurodytas. Mokėjimo terminas skaičiuojamas nuo prekių išdavimo datos jeigu nesusitarta kitaip.

Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai piniginės lėšos yra įskaitomos į Pardavėjo banko sąskaitą. Kainos padidinimas turi atitikti atskirų kainos dalių padidėjimą. Pirkėjas privalo atsiimti prekių kiekį, kuris telpa aukščiau minėtoje kiekinėje tolerancijoje ir už šį kiekį sumokėti.

Pardavėjo pateikiama kaina už prekes ar paslaugas yra grynoji kaina netoprie kurios priskaičiuojamas PVM mokestis pagal galiojančius tarifus. Jei Pirkėjas vėluoja sumokėti bet kokią sumą daugiau kaip 30 dienų, Pardavėjas gali nutraukti individualią sutartį nenurodydamas papildomo termino. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusia dėl minėtų apli nkybių.

Už medžiagų sertifikatų kopijų išdavimą imami mokesčiai, kurių dydis nustatomas pagal Pardavėjo taikomus įkainius. Pirkėjui suteiktą pardavimo kreditą mokėjimo atidėjimą Pardavėjas bet kada gali keisti arba panaikinti.

Prekių keitimas ir grąžinimas

Ši teisė galioja visoms sutartims, kurių objektas Pirkėjui dar neišduotas. Jeigu Pirkėjas vėluoja pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje išankstinį apmokėjimą ar sumokėti avansą už prekes, tai suteikia teisę Pardavėjui visiškai arba iš dalies atsisakyti sutarties be papildomo pranešimo Pirkėjui.

Prekės atsiėmimas ir jos pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje 1. Atsiėmimo metu Pirkėjas įsipareigoja išsamiai patikrinti prekių kiekį, būklę ir atitiktį pagal sutartyje nurodytas technines savybes. Taip pat privalo patikrinti pateiktą prekės techninę dokumentaciją.

Patikrinus prekę, sudaromas perdavimo-priėmimo dokumentas. Pasirašydamos per prekes atsiimantį asmenį perdavimo-priėmimo dokumentą, šalys patvirtina, kad prekė atitinka sutartyje nurodytus pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje ir neturi matomų trūkumų, kurie gali būti nustatomi atsiėmimo metu atliekant išsamų patikrinimą.

Remiantis įprasta prekybos ir priėmimo praktika, Pirkėjas neatleidžiamas nuo šioje dalyje minėtų pareigų, atsakomybės ir galimų pasekmių. Šalys susitaria, kad prekės pakrovimo išlaidos tenka Pardavėjui, tačiau iškrovimo išlaidos Pirkėjui, nepriklausomai nuo to, kam tenka pristatymo išlaidos.

Visi Pardavėjo, kartu su preke pateikiami sertifikatai, mokėti užsidirbti pinigų, atitikties deklaracijos ir kiti pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje kokybę, parametrus ir technines savybes nurodantys dokumentai nėra Pardavėjo patvirtinimas dėl juose pateiktų duomenų ar užtikrinimas, kad prekė atitinka juose nurodytus reikalavimus.

Perduodamas šiuos dokumentus, Pardavėjas, remiantis gamintojo deklaracija, tik informuoja, kad prekė, pagaminta pagal dokumentuose nurodytus reikalavimus. Nerūdijančio plieno ir aliuminio lakštų bei nerūdijančio plieno ir aliuminio ritinių pardavimo atveju viena medžiagos pusė vienas paviršiust.

Pardavėjas deklaruoja, kad nurodytos plastmasės gaminių spalvos taip pat nurodant konkretų spalvos numerį gali nežymiai skirtis priklausomai nuo gamybos partijos. Toks skirtumas nėra laikomas prekių defektu.

pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje uždirbkite pinigų internetu naudodamiesi royalroup

Pardavėjui netaikomi jokie garantiniai įsipareigojimai parduodant tokias prekes. Jei Pardavėjas įsipareigojo išduoti Pirkėjui 3 dalyje nurodytus dokumentus, laikoma, kad dokumentai bus pateikti per 10 dienų nuo prekės išdavimo dienos. Dokumento perdavimas gali būti atliekamas persiunčiant skanuotas kopijas elektroniniu paštu. Atsakomybė už trūkumus 1.

Viskas apie Pingius (Seminaras LT subs) 1dalis - Problemos

Šis laikotarpis nėra taikomas jei Pirkėjas yra vartotoju konsumentu. Apie defektus, kurių negalima buvo nustatyti atsiėmimo metu atliekant išsamų patikrinimą, Pirkėjas privalo nedelsdamas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jų nustatymo pranešti Pardavėjui, priešingu atveju Pirkėjas netenka teisės pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje pretenzijas arba pasinaudoti garantijomis. Pranešimas apie prekės defektus turi būti pateiktas rašytine forma, pridedant prekių gavimą patvirtinančius dokumentus.

Pirkėjas, Pardavėjo reikalavimu, privalo suteikti jam galimybę apžiūrėti prekę.

Jei prekė perdirbta, Pardavėjas nėra atsakingas už prekės trūkumus. Jei Pardavėjo teigimu prekių defektams nustatyti būtina atlikti techninę pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje, Pardavėjas priima atitinkamą sprendimą gavęs atliktos ekspertizės išvadas. Pardavėjas apie pretenzijos pripažinimą patvirtintą rašytine forma, raštu praneša apie savo sprendimą, patikrinęs grąžintą prekę, arba atlikęs ekspertizę.

Jei pretenzija pagrįsta, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita bei savo pasirinkimu pakeisti prekę kita, neturinčia defektų arba prekę pataisyti iki šalių nustatyto termino. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą kai dėl prekės defektų atsakingas gamintojas.

Šalys susitaria, kad šiuo atveju Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai netaikomi. Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai taip pat netaikomi jei Pirkėjas atliko prekės remontą be raštiško Pardavėjo sutikimo. Pardavėjas pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje jokios garantijos dėl prekės tinkamumo konkrečiam tikslui. Už šioje sutartyje numatytos prekės tinkamą naudojimą atsako tik Pirkėjas. Pardavėjo pateikiama informacija yra tik pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje pobūdžio ir ja neturi būti remiamasi naudojant produktą.

Pirkėjui pareiškus pretenziją jis neatleidžiamas nuo pareigos sumokėti už parduotas prekes.

Nuotolinė prekyba, ypač prekyba elektroninėje erdvėje sparčiai auga. Elektroninė prekyba gali apimti įvairias sritis - prekių ir paslaugų pirkimą internetu, sutartis, sudarytas elektroninėje aplinkoje, elektroninius aukcionus, elektroninę bankininkystę, elektroninį tarpininkavimą ir t. Vartotojo žodynas Nuotolinė sutartis yra verslininko ir vartotojo sutartis, kuri sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, sutarties šalims fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir naudojant tik ryšio priemones.

Jei Pirkėjas vėluoja sumokėti už sutarties objektą ar už jo dalį, tokiu atveju, pagal galiojančius teisės aktus Pirkėjas moka delspinigius Pardavėjui. Ši bauda negali būti skaičiuojama daugiau kaip už 30 dienų vėlavimą. Pardavėjas nėra atsakingas už prekės išdavimo ar paslaugos atlikimo termino nesilaikymą atsiradusį dėl to, kad Pardavėjo tiekėjas ar pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje laiku nepristatė užsakytos prekės ar neatliko paslaugos.

kur galite užsidirbti padorių pinigų kiek grafikų yra prekyboje

Tokiu atveju Pardavėjas gali atsisakyti sutarties. Pardavėjui atsisakius sutarties, Pirkėjas neatleidžiamas nuo pareigos sumokėti baudą. Jei nuostolio suma viršija baudos sumą, Pardavėjas turi teisę reikalauti žalos atlyginimo vadovaujantis Bendrosiomis sąlygomis.

Pardavėjas yra atsakingas tik už galimus numatyti, įprastus Pirkėjo patirtus nuostolius.

Šios direktyvos tikslas — užtikrinant aukštą vartotojų pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje lygį prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo. Tai daroma nustatant bendrąsias taisykles dėl tarp pardavėjų ir vartotojų sudarytų pirkimo—pardavimo sutarčių. Jos apima: teisių gynimo priemones neatitikties sutarčiai atveju; naudojimosi tomis teisių gynimo priemonėmis būdus; komercines garantijas. Pardavėjai privalo užtikrinti, kad vartotojams pateiktos prekės atitinka pirkimo—pardavimo sutartį: laikydamiesi to, kas nustatyta sutartyje, pavyzdžiui, prekės turi atitikti aprašymą, rūšį, kiekį bei kokybę, turėti funkcijas, kaip reikalaujama pagal sutartį, atitikti sutartą paskirtį ir pan.

Kadangi visi Pardavėjo įsipareigojimai yra apdrausti, Pardavėjas turi teisę nedelsiant nutraukti pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje visiškai ar iš dalies, jei draudėjas panaikina draudimo apsaugą Pirkėjo įsipareigojimams Pardavėjui.

Siekiant išvengti sutarties nutraukimo, Pirkėjas gali pateikti Pardavėjui papildomas užtikrinimo priemones, kurias Pardavėjas gali pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje arba atmesti. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties, kuri iš dalies buvo įvykdyta.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Parduotuvės prekyba vykdoma visame Pasaulyje, tačiau už užsakymus iš kitų šalių nei Lietuva, gali būti taikomi papildomi mokečiai už kuriuos Parduotuvė nėra atsakinga.

Pirkėjas neturi teisės išskaityti savo įsipareigojimų iš Pardavėjo įsipareigojimų, be pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje Pardavėjo raštiško sutikimo, kitaip tai laikoma kaip negaliojančia.

Tai nėra taikoma Pirkėjui, kuris yra vartotoju konsumentu. Šalys turi teisę susilaikyti nuo šiame straipsnyje nustatytų baudų skyrimo. Teismų jurisdikcija, taikytina teisė. Jurisdikciją nagrinėti bet kokius ginčus turi bendrosios kompetencijos teismas Torunėje.

Elektroninė prekyba: ką privalo žinoti vartotojas?

Šiai sutarčiai yra taikoma Lenkijos  Respublikos teisė. Kitos nuostatos pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje. Taip Pardavėjas gali pasirinkti ar nutraukti sutartį ar tik jos neįvykdytą dalį.

Ši Pardavėjo teisė nutraukti sutartį taip dvejetainių variantų vimpelis taikoma jei Pardavėjas vykdo savo įsipareigojimus atsiradus apli nkybėms, kurios pateisina sutarties nutraukimą.

Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sudaryta metų balandžio 11d. Vienoje bei Konvencija dėl senaties prekių tarptautiniuose pardavimuose sudaryta metų birželio 14d. Niujorke Pardavėjo įvykdytiems pardavimams netaikoma.

Tokiu atveju šalys įsipareigoja priimti tokią nuostatą, kuri būtų kiek įmanoma artimiausia pagal prasmę ir turinį negaliojančiai ar pardavėjo pasirinkimas tiekimo sutartyje nuostatai.